• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ອົງການການເງິນສາກົນ ສະໜັບສະໜູນ ການສຶກສາໂຄງການເຊື່ອມໂຍງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າກັບພາກພື້ນ

ຈຳເປັນຢ່າງຍິງທີ່ຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງສາຍສົ່ງທີ່ມີຄຸນນະພາບ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ການຮ່ວມມືກັບ ອົງການ IFC ໃນວຽກງານ ດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະປະຈຸບັນ ເປັນຊ່ວງໄລຍະທີ່ ລັດຖະບານ ພວມສຸມໃສ່ຂະຫຍາຍການສົ່ງອອກພະລັງງານໄຟຟ້າ ເພື່ອຊຸກຍູ້ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ສປປ ລາວ. ໂດຍການຮ່ວມມືກັບອົງການ IFC ພວກຂ້າພະເຈົ້າຄາດວ່າຈະໄດ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກປະສົບການໃນການພັດທະນາໂຄງການສາຍສົ່ງ ໂດຍມີການລົງທຶນຈາກພາກເອກະຊົນພາຍໃຕ້ຮູບແບບຕ່າງໆທີ່ເໝາະສົມ. ອີງຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ MOU ແລ້ວ, ໃນໄລຍະ 6 ເດືອນພາຍຫຼັງການເຊັນບົດບັນທຶກ, ອົງການ IFC ຈະຮ່ວມກັບລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ດຳເນີນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ເບື້ອງຕົ້ນຕໍ່ໂຄງການສາຍສົ່ງ 500 kV ເສັ້ນໜຶ່ງທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກ ສປປ ລາວ ໄປສູ່ປະເທດຫວຽດນາມ.

X