• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລົງຕິດຕາມກວດການ້ຳໃນແຕ່ລະເຂື່ອນ

ໃນລະດູຝົນປີ 2018 ນີ້ໄດ້ມີຝົນ ຕົກໜັກນັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶສະພາ (5) ເປັນຕົ້ນມາພ້ອມທັງມີພາຍຸແຮງຫຼາຍ
ລູກພັດຜ່ານເຂົ້າມາໃນ ສປປລາວເຊັ່ນ ພາຍຸເຊີນເຕິນ, ພາຍຸເບບິນກາ, ໃນລະຫວ່າງທ້າຍເດືອນກໍລະກົດຫາ
ເດືອນສິງຫາ 2018ນີ້ພາຍຸທີ່ພັດຜ່ານຍິ່ງໜັກຂື້ນໃນຂອບເຂດທົວປະເທດ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ພະລັງງານ
ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາປະລິມານນຳ້ໃນແຕ່ລະເຂືອນເຊັ່ນເຂື່ອນນ້ຳຂອງໄຊຍະບຸລີ, ເຂື່ອນນ້ຳອູ, ເຂືອນນຳງື່ມ, ໄດ້ເຫັນ
ເຂ່ືອນໃນແຕ່ລະເຂື່ອນທີ່ເກັບກັກນ້ຳເກີນຄວາມຮັບຮອງຂອງເຂື່ອນ ພ້ອມໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ຄະນະກຳມະການຈັດການ
ນ້ຳ ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງແຕ່ລະເຂື່ອນສົມທົບກັບກົມອຸຕຸນິຍົມແຫ່ງຊາດໃນການເຝົ້າລະວັງລະດັບ
ນ້ຳໃນແຕ່ລະສາຂາ ແລະ ບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆເພື່ອຫຼີກລ້ຽງມະຫັນຕະໄພ, ມາຮອດທ້າຍເດອືນກໍລະກົດ2018 ເຂື່ອນຕ່າງໆກໍໄດ້ລະບາຍນຳ້ອອກເປັນຕົ້ນ ເຂື່ອນນ້ຳອູ 2 ແລະ 3, ເຂ່ືອນງື່ມ1, ເຂື່ອນນ້ຳງຽບ 1, ເຂື່ອນເຊຂະໜານ 1, ເຂື່ອນນ້ໍາເທີນ2, ການລະບາຍນ້ຳ ຂອງແຕ່ລະເຂື່ອນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບເຂື່ອນໄດ້ລາຍງານການນຳຂອງຕົນແລ້ວແຈ້ງເຕືອນ ໄປຍັງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອແຈ້ງຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສທີ່ຢູ່ຕາມສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງເຂື່ອນໃຫ້ມີສະຕິ ເຝົ້າລະວັງໃນການເກັບມ້ຽນສິ່ງຂອງແລະສັດລ້ຽງໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ, ການປ່ອຍລະບາຍນໍ້າຂອງແຕ່ລະເຂື່ອນຍັງຮັບປະກັນ ການສະໜອງພະລັງງານງານໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ແລະ ສັງຄົມຢ່າງປົກກະຕິ.

X