• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ປິດໂຄງການບິນສຳຫຼວດທໍລະນີຟິຊິກ ທາງອາກາດ ເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ ທໍລະນີສາດ

ພິທີປິດໂຄງການບິນສຳຫຼວດທໍລະນີຟິຊິກທາງອາກາດເພື່ອສ້າງແຜນທີ່ ທໍລະນີສາດ ມາດຕາສ່ວນ 1: 50 000 ເຂດເມືອງງອຍ ແລະ ເມືອງນ້ຳບາກແຂວງຫຼວງພະບາງ ທີ່ໂຮງແຮມເມີຄິວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄັ້ງວັນທີ 28 ມີຖຸນາ 2018 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ແກ້ວ ຄຳຜາວົງ ຫົວໜ້າກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ແລະ Dr . Esko Korkiakoski (GTK)ຫົວໜ້າໂຄງການບິນສຳຫຼວດແລະມີຕາງໜ້າຈາກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ. ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນເປັນ ວຽກງານໜຶ່ງທີ່ນອນໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (HMTA) ເຊີ່ງໃນວຽກງານດັ່ງກ່າວແມ່ນກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ເປັນເຈົ້າການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບ ສະໜູນຈາກທະນາຄານໂລກ, ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ທ້າຍປີ 2016 ແລະ ສຳເລັດໃນປີ 2018. ໃນໂຄງການດ່ັງກ່າວແມ່ນເພື່ອການພັດທະນາວຽກງານທາງດ້ານທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ (ຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ, ຄຸ້ມຄອງການລົງທືນດ້ານແຮ່ທາດ) ເພື່ອໃຫ້ເປັນລະບົບສາມາດຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ເພື່ອແນ່ໃສ່ໃຫ້ການພັດທະ ນາຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດ, ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ໜ້ອຍສຸດ, ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຫັນເປັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັນເປັນທັນສະໄໜໄປຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ພ້ອມທັງຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບ ທີ່ເໜາະສົມແກ່ການນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດຢ່າງໃດ ຢ່າງໜຶ່ງໃຫ້ມີການພັດທະນາຢ່າງສົມສ່ວນດ້ານຄວາມຍືນຍົງ, ເສດຖະກິດ, ແລະ ສິງແວດລ້ອມ ພ້ອມທັງເປັນການດຶງດູດນັກລົງທຶນ. ສະນັ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການ ເພື່ອຕອບສະໜອງການພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊື່ງມີບົດບາດໃນການຮັບຜິດຊອບຫຼັກໃນໂຄງການບິນສຳຫຼວດວັດແທກທໍລະນີຟີຊິກ ທາງອາກາດ ດ້ວຍວິທີການວັດແທກແຮງ
ໂນ້ມຖ້ວງທາງຄຶ້ນສຽງ ແລະ ແຮງດຶງດູດແມ່ເຫຼັກ (Airborne Geophysical servey, Work (Radiometric, Aeromagnetic)
ເພື່ອສ້າງແຜ່ນທີ່ທໍລະນີສາດມາດຕາສ່ວນ 1:50.000 ເທິງເນື້ອທີເຂດເມືອງງອຍ ແລະ ເມືອງນ້ຳບາກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຢູ່ ສປປ ລາວ. ຜ່ານການປະຕິບັດວຽກງານເຫັນວ່າໂຄງການດັ່ງກ້າວມີຄວາມໝາຍ, ຄວາມສຳຄັນກັບການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນ ແຮ່ທາດ, ຍັງສ້າງຄວາມສາມາດ ແລະສ້າງປະສົບການຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງພັກລັດເຮົາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

X