• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ແຈ້ງການ

ເລກທີ່ ວັນທີ ຫົວເລື່ອງ
0352/ພບ 13-03-2012 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ລະບຽບການຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າ ແລະ ສົ່ງອອກແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ
90/ນຍ 09-06-2008 ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນ ແຮ່ທາດ
0481/ພບ 20-04-2012 ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ວ່າດ້ວຍການຊື້-ຂາຍ ແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ
1237/ຫກ.ພລພ 15-05-2018 ແຈ້ງການ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບການຈໍລະຈອນເອກະສານທາງລັດຖະການ ພາຍໃນກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່
ເອກະສານຂັດຕິດແຈ້ງການ 1
ເອກະສານຂັດຕິດແຈ້ງການ 2
ເອກະສານຂັດຕິດແຈ້ງການ 3
1167/ພບ 28-05-2018 ແຈ້ງຢຸດຊົ່ວຄາວ ການອະນຸມັດໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍ ແຕ່ 15 MW ລົງໄປ ແລະ ການລົງໄປປະຕິບັດການກວດກາທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ນິຕິກຳ ທີ່ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຜ່ານມາ
1585/ພບ.ຫກ 12-06-2018 ແຈ້ງການ ຫ້າມການກໍ່ສ້າງສິ່ງປຸກສ້າງ, ຕັ້ງຖິ່ນຖານ, ບຸກລຸກ ຫຼື ທຳການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ຢູ່ໃນຂອບເຂດ ແລວສະຫງວນສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແຮງດັນສູງ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
08/ນຍ 02-07-2018 ຄຳສັ່ງ ວ່າດ້ວຍການເພີ້ມທະວີການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການແຮ່ທາດ ໃນ ສປປ ລາວ
1558/ພບ 25-07-2018 ແຈ້ງການ ຂອງກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກ່ຽວກັບ ການເພີ້ມທະວີຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້າແຕ່ລະແຫ່ງ.
1568/ພບ 26-07-2018 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການສະເພາະກິດ ຕິດຕາມກວດກາ ການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດໂຄງການໄຟຟ້າ ໃນທົ່ວປະເທດ
1568/ພບ 26-07-2018 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການສະເພາະກິດ ຕິດຕາມກວດກາ ການບໍລິຫານຈັດການນ້ຳ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການຜະລິດໂຄງການໄຟຟ້າ ໃນທົ່ວປະເທດ.
X