• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ຫ້ອງການກະຊວງ

1.  ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ

          ຫ້ອງການກະຊວງ ແມ່ນອົງການບໍລິຫານໃນລະບົບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ມີພາລະບົດບາດຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ.ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງກະຊວງ ຕາມດຳລັດເລກທີ 372/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

2.  ໜ້າທີ່ລວມຂອງຫ້ອງການກະຊວງ

 • ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບົດບາດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງກະຊວງໃນການບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງລັດຕໍ່ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ເອກະສານໃຫ້ທ່ານລັດຖະມົນຕີວ່າການ ແລະ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ.
 • ເປັນສູນລວມຂອງກະຊວງໃນການປະສານສົມທົບວຽກງານລະຫວ່າງບັນດາກົມກອງ, ພະແນກການລັດວິສະຫະກິດທີ່ສັງກັດກະຊວງ, ການພົວພັນຕາມສາຍຕັ້ງ ໃນການປະສົມປະສານສົມທົບວຽກງານລະຫວ່າງບັນດາກົມກອງ, ພະແນກການ, ລັດວິສະຫະກິດທີ່ສັງກັດກະຊວງ, ການພົວພັນຕາມສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ, ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 • ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມ, ລັດວິສະຫະກິດທີ່ສັງກັດກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃຫ້ເປັນແຜນຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍແຜນແມ່ບົດ, ແຜນການ 5 ປີ, ແຜນການປະຈຳປີ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.
 • ສົມທົບຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດ, ແຜນແມ່ບົດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸມັດແລ້ວ ໃຫ້ກາຍເປັນແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສັງລວມ ສະໜອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ຕິດຕາມການເຄື່ອນໄຫວການປະຕິບັດແຜນການຂອງຂະແໜງການ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ການນນຳຮັບຊາບຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
 • ຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະດອຳນາດຂອງທ່ານລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ບັນຊາການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

3.  ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຫ້ອງການກະຊວງປະກອບມີບັນດາພະແນກດັ່ງນີ້:

 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.
 • ພະແນກການເງິນ.
 • ພະແນກເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ.
 • ພະແນກແຜນການ ສະຖິຕິ ແລະ ສັງລວມ.
 • ພະແນກຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ.
 • ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.

4.  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການກະຊວງ

 

5.  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ໂທ: 021 413000

X