• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ຫ້ອງການກະຊວງ

1.  ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ

          ຫ້ອງການກະຊວງ ແມ່ນອົງການບໍລິຫານໃນລະບົບການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ມີພາລະບົດບາດຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້, ອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ.ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງກະຊວງ ຕາມດຳລັດເລກທີ 372/ນຍ, ລົງວັນທີ 21 ຕຸລາ 2011 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງເຄື່ອນໄຫວຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

2.  ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ

 • ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງໃຫ້ເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຮັບຜິດຊອບຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ;
 • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ກັບການນຳ ສ້າງແຜນເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ໃນການຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພາລະບົດບາດ,​ ໜ້າທີ່ ແລະ ສິດຂອງກະ ຊວງໃນການບໍລິຫານ, ຄຸ້ມຄອງລັດຕໍ່ຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະ ເທດ ພ້ອມທັງສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ,​ ເອກະສານໃຫ້ລັດຖະມົນຕີ;
 • ອອກແຈ້ງການ, ແນະນຳ ແລະ ຕິດຕາມການປະຕິບັດ, ແຜນການວຽກງານຂອງຂະແໜງການ ກຳຄືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິຄຳສັ່ງ ແລະ ການຊີ້ນຳຂອງລັດຖະມົນຕີ ຢູ່ໃນຂະແໜງການ;
 • ຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ສິດ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ບັນຊາການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;
 • ເປັນສູນລວມຂອງກະຊວງໃນການປະສານສົມທົບວຽກງານກັບບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ລັດວິສາ ຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ທັງເປັນເຈົ້າການປະສານງານກັບບັນດາກະຊວງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕາມສາຍຕັ້ງ ແລະ ສາຍຂວາງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ຄຸ້ມຄອງເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ, ການຈໍລະຈອນເອກະສານ, ສຳເນົາເອກະສານທາງລັດຖະການຂອງກະຊວງ ແລະ ເຮັດວຽກພິທີການ ໃຫ້ແກ່ການນຳກະຊວງ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຂຶ້ນບັນຊີ, ຕິດຕາມຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ພາຫະນະຮັບໃຊ້ຂອງກະຊວງ. ຂຶ້ນແຜນຈັດຊື້ອຸປະກອນຮັບໃຊ້ຕ່າງໆ ພ້ອມທັງຂຶ້ນແຜນບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງ ຕາມລະບຽບການຂອງລັດວາງອອກ;
 • ສ້າງແຜນງົບປະມານການລົງທຶນຂອງລັດ, ງົບປະມານບໍລິຫານ, ​ເງິນດັດສົມ, ເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນຕ່າງໆ ແລະ ສັງລວມແຜນລາຍຮັບວິຊາການປະຈຳປີຂອງກະຊວງ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດຜ່ານ, ລາຍຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ, ເງິນນະໂຍບາຍ,​ ງົບປະ ມານບໍລິຫານ, ງົບປະມານຊື້ໃໝ່, ງົບປະມານສົ່ງເສີມດັດສົມ ແລະ ງົບປະມານລົງທຶນຂອງລັດຂອງກະຊວງ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດຜ່ານເງິນລາຍຮັບວິຊາການ, ລາຍຈ່າຍເງິນກູ້ຢືມ, ຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ເງິນກອງທຶນຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຂອງອົງການຊ່ວຍ ເຫຼືອ ແລະ ລະບຽບຫຼັກການຂອງກະຊວງການເງິນ;
 • ຈັດຕັ້ງ ແລະ ຮັບໃຊ້ກອງປະຊຸມຕ່າງໆຂອງກະຊວງເຊັ່ນ: ກະກຽມດ້ານເນື້ອໃນ, ງົບປະມານ ແລະ ວັດຖຸ, ບົດບັນທຶກ, ບົດກ່າວເປີດ-ກ່າວປິດ, ບົດສະຫຼຸບຄໍາເຫັນ ແລະ ອື່ນໆ ຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຊຸກຍູ້, ແນະນຳບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາຂໍ້ຕົກລົງ,​ ຄຳສັ່ງ, ບົດແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຂອງລັດຖະ ມົນຕີວາງອອກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງກະຊວງ;
 • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະທິການສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງກະຊວງ;
 • ເຮັດໜ້າທີ່ວຽກປະຊາສຳພັນ, ພິທີກອນ, ໂຄສະນາ ແລະ ຖະແຫຼງການວຽກງານຂອງກະຊວງ;
 • ເປັນຈຸດປະສານງານວຽກງານລົງທຶນປະຕູດຽວ ເພື່ອສັງລວມຄຳເຫັນ ຂອງ ບັນດາກົມວິຊາການ,ຮ່າງເອກະສານຂໍທິດຊີ້ນຳ ຈາກການນຳກະຊວງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳ ພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຕາມການມອບ ໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
 • ກວດກາບັນດາເອກະສານທາງການ ທີ່ນຳສະເໜີຂໍລາຍເຊັນຈາກລັດຖະມົນຕີ;
 • ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ເຊັນເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການ;
 • ພົວພັນ, ແຈ້ງການ, ຮຽກເຊີນປະຊຸມບັນດາກົມກອງ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງ ຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ສົມທົບກັບກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືຂອງກະຊວງ ເພື່ອພົວພັນຮ່ວມມື, ພົບປະເຈລະຈາ, ເຊັນບົດບັນທຶກ ແລະ ສັນຍາ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຕິດຕາມ, ​ຊຸກຍູ້,​ ເກັບກຳສະພາບການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະມົນຕີ;
 • ຄຸ້ມຄອງ,​ ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ການຈັດຕັ້ງນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງກະຊວງ;
 • ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ບົດບາດຂອງແມ່ຍິງ, ເນື້ອໃນຂອງສົນທິສັນຍາວ່າດ້ວຍການລົບລ້າງທຸກຮູບການຈຳແນກຕໍ່ແມ່ຍິງ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງແມ່ຍິງໃນຂະແໜງການ;
 • ເຊັນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງຫ້ອງການ ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງ​ລັດ ຖະມົນຕີ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

3.  ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຫ້ອງການກະຊວງປະກອບມີບັນດາພະແນກດັ່ງນີ້:

 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ.
 • ພະແນກການເງິນ.
 • ພະແນກເລຂານຸການ ແລະ ພິທີການ.
 • ພະແນກປະຊາສຳພັນ ແລະ ໄອທີ (ສ້າງຂື້ນໃໝ່).
 • ພະແນກສັງລວມລົງທຶນປະຕູດຽວ (ສ້າງຂື້ນໃໝ່).
 • ພະແນກສົ່ງເສີມຄວາມກ້າວໜ້າຂອງແມ່ຍິງ.

4.  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງຫ້ອງການກະຊວງ

5.  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ໂທ: 021 413000

X