• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

ສະຖາບັນສົ່ງ​ເສີມພະລັງງານທົດແທນ ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານຝາຍ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ສສພທ, ເປັນພາສາກົນວ່າ: Institute of Renewable Energy Promotion (IREP)” ແມ່ນສະຖາບັນສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິຫານວິຊາການ ຢູ່ໃນລະບົບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ມີພາລະບົບບາດຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານສົ່ງເສີມ,​ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ພັດທະນາ​ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ການປະຢັດ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ​ໄຟຟ້າ​ຊົນນະບົດ, ພະລັງງານ​ທາງ​ເລືອກ ​ແລະ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ພະລັງງານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

 • ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນການ ແລະ ແຜນງານດ້ານພະລັງ ງານທົດແທນບໍ່ແມ່ນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໄຟຟ້າຂະໜາດນ້ອຍຊົນນະບົດ ແລະ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ (ກສພ) ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ;
 • ສ້າງ, ປັບປຸງເອກສານນິຕິກຳ ແລະ ກົນໄກສະໜັບສະໜູນທີ່ເໝາະສົມ ເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ແລະ ສົ່ງເສີມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ບໍ່ແມ່ນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໄຟຟ້າຊົນ ນະບົດ ແລະ ກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ;
 • ສຶກສາ, ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ໂຄງການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານກອງທຶນ (ກສພ) ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສາກົນ ແລະ ແຫຼ່ງທຶນອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ສຶກສາ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການສາທິດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊົນນະບົດ;
 • ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາໂຄງການການລົງທຶນຂອງລັດ, ພາກເອກະຊົນ ແລະ ຮູບແບບການລົງທຶນແບບລັດ-ເອກະຊົນ ແລະ ລັດ-ເອກະຊົນ-ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ, ພະລັງງານທາງເລືອກ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 • ປະສານສົມທົບ, ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມືກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂົງເຂດພະລັງງານທົດແທນ, ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ກົນໄກການພັດທະນາທີ່ສະອາດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຂອບການຮ່ວມມືອື່ນໆ ຕາມການມອບໜາຍຂອງກະຊວງ;
 • ສ້າງ, ປັບປຸງ, ເຜີຍແຜ່ຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ແນະນຳຂໍ້ມູນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ, ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 • ຄົ້ນຄວ້າຊອກຫາແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາໄຟຟ້າຊົນນະບົດ, ພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ ແລະ ການປະຢັດພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ການປະຢັດພະລັງງານ, ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ແລະ ພະລັງ ງານທາງເລືອກ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ດ້ານວິຊາການຕໍ່ການສະເໜີສ້າງຕັ້ງກິດຈະການດ້ານພະລັງງານເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ ຕາມການສະເໜີຂອງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການລົງທຶນໃນໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ, ການປະຢັດພະລັງ ງານ ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສັນຍາສຳປະທານໂຄງການຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ, ການປະຢັດພະລັງງານ, ພະລັງງານທາງເລືອກ ແລະ ບັນດາເອກະສານຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ານວິຊາການ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພະລັງງນທົດແທນ, ການປະຢັດພະລັງງານ, ພະລັງງານທາງເລືອກ ແລະ ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ລວມທັງການໃຫ້ລາງວັນດີເດັ່ນປະ ຈຳປີ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງສະຖາບັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມ ທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກະ ຊວງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ, ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ຄຳສັ່ງ, ຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ, ການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ກອງທຶນ (ກສພ);
 • ຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ, ຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກອງທຶນ (ກສພ)ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບວິໄນທາງການເງິນຂອງລັດ;
 • ຮັບຮອງ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນຕໍ່ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການພະລັງງານທົດແທນ​ເປັນຕົ້ນແມ່ນ: ແສງຕາເວັນ, ລົມ, ຊີວະມວນ, ແກັສຊີວະພາບ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຊີວະພາບ, ການປະຢັດພະລັງງານ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ໂຄງການພະລັງງານທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງທຶນ;
 • ອອກໃບຢັ້ງຢືນ ເເລະ ເຄື່ອງໝາຍຮັບຮອງການປະຢັດພະລັງງານໃຫ້ເເກ່ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ຜູ່ປະກອບການຜະລິດ, ຜູ່ນຳເຂົ້າອຸປະກອນໄຟຟ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ແລະ ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງໃຫ້ລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານການບໍລິຫານ-ຈັດການພະລັງງານ ຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ;
 • ຮຽກເຊີນຜູ່ປະກອບການທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອປຶກສາຫາລືວຽກງານຕ່າງໆ ຕາມພາ ລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່, ນໍາສະເໜີຕໍ່​ຄະນະ​ນຳກະຊວງພິຈາລະນາມາດຕະການຕ່າງໆ ຕໍ່ບັນດາບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ດຳເນີນກິດຈະການດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ພະລັງງານຮັບໃຊ້ຊົນນະບົດ, ການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ກອງທຶນ (ກສພ);
 • ເຊັນເອກະສານທາງລັດຖະການທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງ​ສະ​ຖາ​ບັນ ຫຼື ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດຖະມົນ​ຕີ;
 • ເປັນຈຸດປະສານງານ, ພົວພັນ, ຮ່ວມ​ມື​ກັບທຸກພາກສ່ວນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ການປະຢັດພະລັງງານ, ການຂະຫຍາຍໄຟຟ້າຊົນນະບົດ ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກ ຕາມການມອບໜາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ກວດ​ສອບ​ດ້ານ​ວິຊາ​ການ​ຕໍ່​ບັນດາ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ, ພະລັງງານ​ທາງ​ເລືອກ, ​ໄຟຟ້າ​ຊົນນະບົດ ​ແລະ ການ​ປະຢັດ​ພະລັງງານ ​ແລະ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ລາງວັນ​ດີ​ເດັ່ນ​ແກ່​ບັນດາ​ກິດຈະການ ​ແລະ ຫົວ​ໜ່ວຍ​ທຸລະ​ກິດ ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ພັນທະ ​​ແລະ ບໍລິຫານ​ຈັດ ການ​ດ້ານ​ພະລັງງານ​ຢ່າງ​ປະຢັດ ​ແລະ ມີ​ປະສິດທິພາບ;
 • ຄຸ້ມຄອງ​, ບໍລິຫານ, ຕິດຕາມ, ກວດ​ສອບ, ກວດກາ​ຕໍ່​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ກອງທຶນ (ກສພ) ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດ​ທິພາ​ບ ​ແລະ ປະສິດທິ​ຜົນ​ໃຫ້​ສອດຄ່ອງ​ກັບ​ວິ​ໄນ​ທາງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ລັດ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງຕົນ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງສະຖາບັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມ ທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກະ ຊວງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ ແລະ 1 ຫ້ອງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ພະແນກສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 • ພະແນກສົ່ງເສີມຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ຈາກພະລັງງານ: ລົມ, ແສງຕາເວັນ ແລະ ຊີວະ​ມວນ;
 • ພະແນກສົ່ງເສີມການອະນຸລັກ ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ;
 • ພະແນກສົ່ງເສີມພະລັງງານ​ເຊື້ອ​ໄຟຊີວະພາບ;
 • ພະແນກສົ່ງເສີມ ​ແລະ ພັດທະນາໄຟຟ້າຊົນນະບົດ;
 • ພະແນກສົ່ງເສີມພະລັງງານທາງເລືອກ;
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງກອງທຶນສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາພະລັງງານ.

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

 

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 413012

X