• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

ສະຖາບັນສົ່ງ​ເສີມພະລັງງານທົດແທນ ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນໜອງບອນ, ບ້ານຝາຍ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ສສພທ, ເປັນພາສາກົນວ່າ: Institute of Renewable Energy Promotion (IREP)” ແມ່ນສະຖາບັນສົ່ງເສີມ ແລະ ບໍລິຫານວິຊາການ ຢູ່ໃນລະບົບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່. ມີພາລະບົບບາດຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ໃນຂົງເຂດວຽກງານສົ່ງເສີມ,​ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ພັດທະນາ​ດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ການປະຢັດ ແລະ ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ​ໄຟຟ້າ​ຊົນນະບົດ, ພະລັງງານ​ທາງ​ເລືອກ ​ແລະ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ພະລັງງານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

 • ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ, ຜັນຂະຫຍາຍນະ​ໂນ​ບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ​ແຜນການ​ ແລະ ​ແຜນ​ງານດ້ານ​ພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໄຟຟ້າ​ຊົນນະບົດ ​ແລະ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ພະລັງງານໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈີງ ​ເພື່ອເປັນປັດໃຈກະຕຸ້ນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາຂະແໜງການອື່ນ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຢ່າງແຂງແຮງ;
 • ສ້າງ, ປັບປຸງເອກະສານນິຕິກຳ ​ແລະ ກົນ​ໄກ​ສະໜັບສະໜູນ​ທີ່​ເໝາະ​ສົມເພື່ອເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ​ ແລະ ສົ່ງ​ເສີມ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ​ໄຟຟ້າ​ຊົນນະບົດ ​ແລະ ກອງ​ທຶນ​ສົ່ງ​ເສີມ​ພະລັງງານ;
 • ສື​ກສາ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດໂຄງການສາທິດ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງ​ດ້ານວິຊາ​ການ​ໃຫ້​ແກ່ບຸກຄະລາກອນຂັ້ນ​ສູງ​ກາງ ​ແລະ ທ້ອງ​ຖີ່​ນ​ຕໍ່ການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ​ ແລະ ພະລັງງານ​ໃນ​ເຂດ​ຊົນນະບົດ;
 • ຄຸ້ມ​ຄອງ, ຕິດຕາມ​ກວດກາ​ໂຄງການ​​ການ​ລົງທຶນ​ຂອງ​ລັດ, ພາກ​ເອກະ​ຊົນ​ ແລະ ຮູບ​​ແບບ​ການ​ລົງທຶນ​ແບບ​ລັດ-​ເອກະ​ຊົນ ​ແລະ ລັດ​-ເອກະ​ຊົນ-​ປະຊາຊົນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ, ​ໄຟຟ້າ​ຊົນນະບົດ, ​ພະລັງງານ​ທາງ​ເລືອກ ​ແລະ ການ​ນຳ​ໃຊ້​ພະລັງງານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດທິພາບ;
 • ພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມ​ມື​ກັບ​ພາກສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ, ການ​ນໍາ​ໃຊ້​ພະລັງງານ​ຢ່າງ​ມີ​ປະສິດ​ພາບ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ກົນໄກການພັດທະນາທີ່ສະອາດ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງດີນຟ້າອາກາດ ​ແລະ ກອບ​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ອື່ນ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ກະຊວງ;
 • ສ້າງ, ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່​ຈໍາ​ເປັນ, ເຜີຍແຜ່, ແນະນຳຂໍ້ມູນດ້ານພະລັງງານທົດແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ, ໄຟຟ້າຊົນນະບົດ, ການນຳໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງມີປະສິດທິພາບ;
 • ຄົ້ນຄວ້າຂົນ​ຂວາຍ​ແຫຼ່ງ​ທຶນ​ເພື່ອ​ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານສົ່ງເສີມການພັດທະນາ​ໄຟຟ້າ​ຊົນນະບົດ, ພະລັງງານ​ທົດ​ແທນ, ພະລັງງານທາງເລືອກ ​ແລະ ການ​ປະຢັດ​ພະລັງງານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ;
 • ​ແລະ ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ໜ້າ​ທີ່​ອື່ນ​ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ເທິງ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ ແລະ 1 ຫ້ອງການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 • ພະ​ແນ​ກ​ແຜນການ ​ແລະ ສັງ​ລວມ (Executive Planning Division);
 • ພະ​ແນກ ​ສົ່ງ​ເສີມພະລັງ ງານລົມ, ແສງຕາເວັນ ແລະ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກຂະໜາດນ້ອຍ (Division of Wind, Solar and Small Hydro Power Promotion);
 • ພະ​ແນ​ກສົ່ງ​ເສີມ ການອານຸລັກ​ ແລະ ​ປະຢັດ​ພະລັງງານ (Division of Energy Efficiency and Conservation Promotion);
 • ພະແນກສົ່ງເສີມພະລັງງານທາງເລືອກ (Division of Alternative Energy “Hydrogen, Methanization and Nuclear” promotion);
 • ພະແນກສົ່ງ​ເສີມພະລັງງານຊີວະພາບ ​(Bio-Energy Promotion Division);
 • ພະ​ແນກ​ສົ່ງ​ເສີມໄຟ​ຟ້າ​ຊົນ​ນະ​ບົດ (Rural Electrification Promotion Division);
 • ຫ້ອງການຄຸ້ມ​ຄອງກອງ​ທຶນພະ​ລັງ​ງານ (Energy Management Fund Office).

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ

 

 

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 413012

X