• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ສພບ” ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ” Research Institute for Energy and Mines” ຊື່​ຫຍໍ້​  “RIEM” ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການກໍ່ ສ້າງ, ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ທົດລອງ, ຢັ້ງຢືນ, ຮັບຮອງຄວາມຖືກ ຕ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ບໍລິການດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

 • ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ສຳລັບວຽກງານກໍ່ສ້າງ, ຍົກລະດັບດ້ານວິຊາການ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ, ຢັ້ງຢືນຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານເຕັກນິກ, ຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິການດ້ານວິຊາການ;
 • ຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງຂອງພັກ, ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລັດ, ນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຄຳສັ່ງລັດຖະມົນຕີ ທີ່ຕິດພັນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ມາເປັນແຜນ ການ, ລະບຽບການ ເພື່ອສົ່ງເສີມການພັດທະນາພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມທິດຍືນຍົງ ແລະ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ-ສັງຄົມ;
 • ສົມທົບກັບກົມນິຕິກຳຂອງກະຊວງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງລະບຽບການ, ມາດຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ບົດແນະນໍາ, ຄູ່ມື ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ການອອກແບບ ການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
 • ຄົ້ນຄວ້າເຕັກໂນໂລຊີນະວັດຕະກໍາໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ພະລັງງານທາງເລືອກໃໝ່ (ພະລັງ ງານໝູນວຽນ, ພະລັງງານຊີວະພາບ, ພະລັງງານຊີວະມວນ ແລະ ພະລັງງານອື່ນໆ) ແລະ ປະຢັດພະລັງງານ;
 • ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ກ່ຽວກັບ ການອອກແບບ ການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ;
 • ສ້າງຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຮູບແບບຈໍາລອງອົງປະກອບວິສະວະກໍາທາງດ້ານແຜນທີ່, ອຸຕຸນິຍົມ-ອຸທົກກະສາດ, ໂຍທາທິການຂອງເຂື່ອນ-ໂຮງໄຟຟ້າ, ການປະເມີນໂຄງການໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ, ກົນຈັກ ລະບົບຄວບຄຸມ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເຂື່ອນ-ໂຮງໄຟຟ້າ, ພະລັງງານທົດແທນ, ທາງເລືອກໃໝ່, ການປະຢັດພະລັງງານ ແລະ ອື່ນໆ;
 • ທົດລອງດ້ານເຕັກນິກ, ວິໄຈຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ, ວິໄຈກວດກາຄຸນນະພາບຂອງດິນ, ຫີນ, ນ້ຳ, ມົນລະຜິດທາງອາກາດ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນຜົນຂອງການວິໄຈດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືກຕ້ອງ;
 • ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າດ້ານວິທະຍາສາດທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ເຊັ່ນ: ພູໄຟ, ແຜ່ນດິນໄຫວຕ່າງໆ ແລະ ແຫຼ່ງນ້ຳໃຕ້ດິນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ມູນປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ຄະນະກຳມະການຕີລາຄາ ແລະ ຮັບຮອງປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ຮັບຮອງແຜນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ;
 • ສະໜອງການບໍລິການທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ ໂດຍສົມທົບກັບກົມທໍ ລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຊັນສັນຍາພັດທະນາໂຄງ ການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ທາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ວຽກງານພະລັງງານ, ແຜນການ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ, ຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງ, ການປິດບໍ່ແຮ່ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນໄລຍະການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມຄົ້ນຄວ້າກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ກໍານົດຄ່າຊັບພະຍາກອນ ແລະ ອາກອນແຮ່ທາດ ແລະ ບົດໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ;
 • ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕິດຕາມເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເກົ່າ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດປິດບໍ່ແຮ່ (Abandoned Mine);
 • ຈັດພິມ, ເຜີຍແຜ່ລະບຽບການ, ຄູ່ມື ແລະ ມາດຖານທາງດ້ານເຕັກນິກ;
 • ສ້າງຕັ້ງ, ຄຸ້ມຄອງສູນຝຶກອົບຮົມພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ (Energy and Mining Center) ດ້ານເຕັກນິກພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງຫຼັກສູດ ແລະ ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານພະລັງງານ, ທໍ​ລະ​ນີ​ສາດ, ການຂຸດຄົ້ນ, ການປຸງແຕ່, ການປະເມີນໂຄງການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ສະໜອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ພາກສະໜາມ ຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ພົວພັນກັບບັນດາປະເທດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຂັ້ນຕ່າງໆ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມນະໂຍບາຍລວມຂອງພັກ-ລັດ ວາງອອກ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ຊັບສົມບັດຕ່າງໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສຶກສາ ອົບຮົມ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ລະບຽບການ ວາງອອກ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ກໍານົດໜ້າວຽກ, ຂອບເຂດສິດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ບັນດາພະແນກ ແລະ ບັນດາສູນທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ;
 • ເຮັດການສຶກສາດ້ານວິທະຍາທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢູ່ພາກສະໜາມ ຂອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ເຮັດການບໍລິການ ແລະ ໃຫ້ການປຶກສາດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຕິດຕາມເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ເກົ່າ ພາຍຫຼັງສໍາເລັດປິດບໍ່ແຮ່;
 • ສົມທົບກັບວິສາຫະກິດຂອງລັດ, ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອສຶກສາຄົ້ນຄວ້າດ້ານເສດຖະກິດເຕັກນິກດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ສົມທົບກັບສະຖາບັນກ່ຽວຂ້ອງຂອງສາກົນ ເຮັດການສຶກສາທາງດ້ານວິທະຍາສາດ ແລະ ທົດລອງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ຍາດແຍ່ງການຊ່ວຍເຫຼືອ ຕາມນະໂຍບາຍລວມຂອງພັກ-ລັດ ວາງອອກ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມ ປຶກສາຫາລືທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາສະເພາະທີ່ຕິດພັບກັບດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ເຊັນເອກະສານທາງລັດຖະການ ທີ່ພົວພັນກັບໜ້າທີ່, ສິດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງຕົນ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ຊັບສິນ, ງົບປະມານ, ເງິນບໍລິການຕ່າງໆ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍວາງອອກ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງສະຖາບັນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມ ທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງສະຖາບັນ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດ​ສິດ​ອື່ນໆ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

ກົມສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ປະກອບບັນ​ດາ​ພະ​ແນກ​ການດັ່ງ​ນີ້

 • ພະແນກ​ສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວສານ;
 • ສູນຝຶກອົບຮົມ;
 • ສູນຄົ້ນຄວ້າພະລັງງານ;
 • ສູນຄົ້ນຄວ້າທໍລະນີສາດ ແລະ ບໍ່ແຮ່
 • ສູນວິໄຈ ແລະ ທົດລອງ;

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 212080, Fax 021 222539

X