• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ກຜຮ” ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “Department of Planning and Cooperation” ຊື່​ຫຍໍ້​ “DPC” ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຄຸ້ມຄອງແບບລວມສູນໃນວຽກງານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ວຽກງານລົງທຶນ ໃນຂອບເຂດຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

2. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

 • ຄົ້ນ​ຄວ້າຜັນ​ຂະຫຍາຍແນວທາງ​ນະ​ໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ​ຂອງ​ ພັກ-ລັດ ອອກເປັນນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ແຜນການພັດທະນາຂະ ແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄລຍະສັ້ນ, ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີ    ນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານພິຈາລະນາ;
 • ເປັນໃຈກາງປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງ ແລະ ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ແຜນຍຸດທະສາດ, ແຜນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ລວມທັງການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີນຳສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານ ພິຈາລະນາຮັບຮອງ ຫຼື ອະນຸມັດ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ຜັນຂະຫຍາຍນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງກະຊວງ ເພື່ອສ້າງເປັນແຜນການ,​ແຜນ​ງານ ​ແລະ ​ໂຄງການ​ລະອຽດຂອງກົມ ພ້ອມ​ທັງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ແລະ ສະຫຼຸບຖອດຖອນບົດຮຽນ;
 • ເປັນໃຈກາງໃນການປະສານງານ ເພື່ອລະດົມທຶນເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມຕົວສາລະບານ ງົບປະມານພາກ 67 ກັບກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ;
 • ສັງ​ລວມ, ຂຶ້ນ​ແຜ​ນ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​​ເງິນ​ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ, ​ເງິນ​ປະກອບສ່ວນ​ຂອງ​ໂຄງ​ການ, ​ເງິນ​ລາຍ​ຮັບ​ວິຊາ​ການ, ​ເງິນ​ບໍລິຫານ​ພາຍ​ໃນ​ກະຊວງ ​ແລະ ງົບປະມານສົ່ງ​ເສີມ​ວິຊາ​ການ ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ແຜນ​ງົບປະມານ​ລວມຂອງ​ກະຊວງ;
 • ສົມທົບກັບການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ເພື່ອຊຸກຍູ້-ຕິດຕາມ, ສັງລວມ, ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການ, ແຜນລົງທຶນ ແລະ ແຜນຮ່ວມມື ໃນຂົງເຂດວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ພ້ອມທັງສະເໜີ ດັດແກ້ແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ແລະ ສ້າງແຜນການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະ ມົນຕີ ພິຈາລະນາ ຫຼື ນຳສະເໜີລັດຖະບານ;
 • ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ເພື່ອສັງລວມລາຍຮັບວິຊາການ, ງົບປະມານຂອງລັດ ເພື່ອສັງລວມ ແລະ ແຈກຢາຍໃຫ້ການຈັດຕັ້ງທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
 • ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ ດຳລັດ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ບົດແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຂັ້ນເທິງວາງອອກ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມທັງສະຫຼຸບລາຍງານ ເປັນປົກກະຕິ;
 • ເກັບກຳ, ສັງລວມຂໍ້ມູນ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ທີ່ກວມເອົາຂໍ້ມູນແຜນການ, ແຜນງານ, ຕົວເລກສະຖິຕິທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ບັນດາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ເປັນຄວາມລັບໃຫ້ກັບສັງຄົມຮັບຊາບ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ;
 • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະມົນຕີ ໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສັງລວມບັນດາຄຳເຫັນຈາກແຕ່ລະ ກົມກອງ ເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບັນຫາຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງທຶນ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂົງເຂດວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ​ ການສະເໜີຂໍລົງທຶນ ຫຼື ປະຕິບັດໂຄງການໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງແຂວງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ເພື່ອສ້າງ​​ເປັນ​​ແຜນການລົງທຶນຂອງ​ລັດ ໃຫ້ກະຊວງນຳສະເໜີຂໍອະນຸມັດນຳລັດຖະບານ;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ ແລະ ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ທີ່ນຳໃຊ້ທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ເປັນໃຈກາງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດການປະມູນຄັດເລືອກຜູ່ລົງທຶນໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ໂຄງການບໍ່ແຮ່ ແລະ ລາຍງານ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈາກຂັ້ນເທິງ ພ້ອມທັງເປັນເຈົ້າການ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນ ຈົນສໍາເລັດໂຄງການ;
 • ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງເອກະສານການຮ່ວມມື, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັນຍາພັດ ທະນາໂຄງການ ຫຼື ສັນຍາອື່ນໆໃນລະດັບດຽວກັນ ທີ່ຕິດພັນກັບການລົງທຶນ ໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາຕາມຄວາມເໝາະສົມ. ເປັນໃຈກາງສັງລວມບັນດາ ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ກັບການຕໍ່ອາຍຸບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ຫຼື ສັນຍາ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ;
 • ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັນພາຍໃນຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງ ຫຼື ດັດແກ້ ສັນຍາສຳປະທານ ທີ່ກວມລວມເອກະສານຊ້ອນທ້າຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສັນຍາສຳປະທານຂອງໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີຜົນສັກສິດ ຊຶ່ງກວມເອົາການການກະກຽມຮ່າງສັນຍາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ວິໄຈຄວາມເປັນໄປດ້ານການເງິນ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ຜົນປະໂຫຍດຂອງຄູ່ສັນຍາ, ການເຈລະຈາເນື້ອໃນສັນຍາສຳປະທານ ແລະ ການສັງລວມຄໍາເຫັນຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ; ສະຫຼຸບຜົນການເຈລະຈາສັນຍາສຳປະທານ ແລະ ລາຍງານລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳ ແລະ/ຫຼື ສະເໜີລັດຖະບານອະນຸ ມັດຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ;
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ຄົ້ນຄວ້າ​, ປະສານ​ງານ, ພົວພັນ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ພາຍໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ພ້ອມ​ທັງ​ກະກຽມ​ເນື້ອ​ໃນ​ເອກະສານ​ໃຫ້​ຄະນະ​ນຳ​ກະຊວງ ​ເພື່ອ​ເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສາກົນ ​ແລະ ກາ​ນ ຢ້ຽມຢາມ​ຕ່າງປະ​ເທດ;
 • ເປັນຈຸດໃຈກາງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼື ປະສານງານການຮ່ວມມືດ້ານວິຊາການ ຫຼື ພົບປະ, ເຈລະຈາ ກັບບັນດາປະເທດຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ວຽກງານອາຊຽນ ແລະ ບັນດາປະ ເທດໃນສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ເພື່ອຂົນຂວາຍເອົາການຮ່ວມມື, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.
 • ເປັນໃຈກາງປະສານງານ ແລະ ເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ໃນກອບວຽກງານການຮ່ວມມືຂອງອາຊຽນ ທາງດ້ານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະຊຸມ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ແຜນການ, ການ​ຮ່ວມ​ມື ແລະ ລົງທຶນ​ ​ໃນ​ຂະ​ແໜງ​ການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດຖະ ມົນຕີ;
 • ເປັນຫົວໜ້າຄະນະ ຫຼື ຄະນະຊີ້ນຳ, ຄະນະກຳມະການ ຫຼື ກອງເລຂາ ໃຫ້ກັບວຽກຮ່ວມມື-ຊື້ຂາຍດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າກັບປະເທດເພື່ອນບ້ານ, ວຽກງານກວດກາ ແລະ ວຽກສະເພາະກິດອື່ນໆ ໃນລະດັບຕ່າງໆ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກແຜນການ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການລົງ ທຶນ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ;
 • ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງກົມ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກະຊວງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສຶກສາ ອົບຮົມ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ລະບຽບການ ວາງອອກ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ອອກຈົດໝາຍ, ແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳ ແລະ ໜັງສືລັດຖະການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງກົມ ຫຼື ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ຮ່າງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ນິຕິກຳແຜນການ, ແຜນ ງານ, ໂຄງການ ແລະ ສັນຍາການຮ່ວມມື ຂອງກະຊວງ;
 • ຮຽກໂຮມ, ຈັດກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງກົມແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຈັດສັນແຈກຢາຍເງິນລາຍຮັບວິຊາການ, ງົບບໍລິຫານພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ງົບປະມານສົ່ງເສີມວິຊາການ ເພື່ອສ້າງແຜນງົບປະມານລວມຂອງກະຊວງ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະເມີນຜົນ ເພື່ອສະເໜີອະນຸມັດເບີກຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ໂຄງການຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດໂດຍກົງ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມ​ ການສະເໜີລົງທຶນຂອງເອກະຊົນ ເພື່ອຈັດບູລິມາສິດສ້າງເປັນແຜນການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ເປັນໃຈກາງໃນການຈັດການປະມູນລົງທຶນໂຄງການໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນຮູບແບບຜ່ານການ ປະມູນ ຕາມແຜນການທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະຊີ້ນຳ, ຄະນະວິຊາການ, ຄະນະປະມູນຈັດຊື້ຈັດຈ້າງ ຂອງບັນດາໜ້າວຽກ ແລະ ໂຄງການທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ເພື່ອຕິດຕາມ, ຊຸກຍູ້, ແລະ/ຫຼື ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ສັງລວມລາຍງານລັດຖະມົນຕີ;
 • ເປັນເຈົ້າການສັງລວມຄຳເຫັນຂອງບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີຂໍອະນຸມັດເຊັນພາຍຫຼັງສິ້ນສຸດການເຈລະຈາ ຫຼື ການສະເໜີຂໍຕໍ່ອາຍຸບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັນຍາໃນຂັ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບໂຄງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະມົນຕີມີທິດຊີ້ນຳ;
 • ພົວພັນ, ຮ່ວມມື, ພົບປະ, ເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ສັນຍາຕ່າງໆ ກັບອີກຝ່າຍ ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ຫຼື ຕາມການມອບ ໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ສະເໜີ ດັດແກ້, ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກ ໂຄງການການລົງທຶນຂອງລັດ ທີ່ທເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາຂອງກະຊວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ເຊັນເອກະສານທາງລັດຖະການທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ກົມ ຫຼື ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດຖະມົນ​ຕີ;
 • ສະເໜີເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຂອງກົມ.
 • ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍນອກ ລວມທັງນິຕິບຸກຄົນ ຫຼື ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມ;
 • ສະເໜີຍ້ອງຍໍບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າ ໃນການພັດທະນາວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງລັດຖະກອນປະຈຳປີ ແລະ ກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງ ຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ປະກອບບັນ​ດາ​ພະ​ແນກ​ການດັ່ງ​ນີ້

 • ພະແນກສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 • ພະແນກແຜນການ;
 • ພະແນກຮ່ວມມື;
 • ພະແນກລົງທຶນ;
 • ພະແນກປະເມີນຜົນ;

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 417895, Fax: 021 410135

X