• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່

          ກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່ ແມ່ນກົມບໍລິຫານວິຊາການ ສັງກັດຢູ່ໃນລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: “ກບຮ” ຂຽນເປັນພາສາສາກົນວ່າ Department of Mines (DOM) ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນການສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າເຕັກນິກຂອງການຂຸດຄົ້ນ, ການປຸງແຕ່ງ, ການວິເຄາະປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ ແລະ ເອື້ອອຳນວຍ, ຄຸ້ມຄອງການຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່

ກົມບໍ່ແຮ່ ປະກອບດ້ວຍບັນດາພະແນກການດັ່ງນີ້:

  1.   ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ (Administrator)
  2.   ພະແນກນະໂຍບາຍ ແລະ ສຳປະທານບໍ່ແຮ່ (Mining Title and Policy)
  3.   ພະແນກເສດຖະກິດ ແລະ ພັດທະນາຊຸມຊົນ (Ming Economics and Community Development)
  4.   ພະແນກຂຸດຄົ້ນ ແລະ ໂລຫະກິດເຕັກໂນໂລຊີ (Mining and Metallurgy Technology)
  5.   ພະແນກຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ (Mines Safety, Health and Environment)
  6.   ພະແນກຂໍ້ມູນ ແລະ ປະເມີນຜົນ (Mining Information and Evaluation)

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງບໍ່ແຮ່

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ໄປສະນີ: 4708

ເບີໂທ: 021 415123, 414332, 452420, 263293

ແຟກ: 021 413015

ອີເມວ: dom_reports@yahoo.com

X