• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມບໍລິຫານພະລັງງານ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມບໍລິຫານພະລັງງານ

          ກົມບໍລິຫານພະລັງງານ ແມ່ນກົມວິຊາການ ສັງກັດຢູ່ໃນລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊື່ງຂຽນຫຍໍ້ວ່າ ‘’ກບພ’’ ເປັນພາສາສາກົນວ່າ ‘’Department of Energy Mangent, DEM ແລະ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງລັດ ກ່ຽວກັບຂະແໜງອຸດສະຫາກຳພະລັງງານ. ກົມບໍລິຫານພະລັງງານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມໜ້າທີ່ຂອບເຂດສິດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງດ້ານມະຫາພາກດ້ານພະລັງງານ ເປັນຕົ້ນ: ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະການພະລັງງານ, ເປັນວິສະວະກອນຕິດຕາມ, ກວດກາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນງານຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສະໜອງ, ການຈຳໜ່າຍ, ການບໍລິການ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ມີປະສິດຕິພາບ, ປະຢັດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ຕາມຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມບໍລິຫານພະລັງງານ

 • ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພະລັງງານ, ປັບປຸງ ຫຼື ສ້າງລະບຽບການ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ລະບຽບການດ້ານຄວາມປອດໄພ, ມາດຕະຖານດ້ານປະສິດທິພາບ ແລະ ການປະຢັດພະລັງງານ, ຂໍ້ກໍານົດ, ຂໍ້ແນະນຳ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບການ ບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງ, ລະບຽບການໃນການຜະລິດ, ການສົ່ງຈຳໜ່າຍ, ການນຳໃຊ້ ແລະ ການບໍລິການ, ດ້ານການແຂງຂັນ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນກັບການດຳເນີນກິດຈະການດ້ານພະລັງງານ.
 • ສຶກສາ, ກຳນົດ ແລະ ປັບປຸງໂຄ້ງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າ ຢູ່ເບື້ອງຜະລິດ, ສົ່ງ, ຈຳໜ່າຍ, ແລະ ການບໍລິການພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ອຸປະກອນໄຟຟ້າ.
 • ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຕິດຕາມການສະໜອງ, ການຈຳໜ່າຍ, ການບໍລິການ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະຢັດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜູ້ດຳເນີນກິດຈະການພະລັງງານ ລວມທັງພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວສອດຄ່ອງ ກັບຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນການດຳເນີນກິດຈະການພະລັງງານ ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ.
 • ເປັນຄະນະບໍລິຫານ ແລະ ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານ ໃນໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນງານ.
 • ເປັນວິສະວະກອນ ຂອງລັດຖະບານ (GoL Engineer) ໃນການບໍລິຫານ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນງານ ຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານ, ລວມທັງໂຄງການພາກລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ, ສົ່ງວິສາການໄປປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມ ໃນຊ່ວງໄລຍະເວລາກໍ່ສ້າງ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າ.
 • ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວາງລະບຽບການໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈາກບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆ ທີ່ນຳໃຊ້ນ້ຳຮ່ວມກັນ ເພື່ອຮັບປະກັນໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າໃນລະດູແລ້ງ ແລະ ລະດູຝົນ.
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄຳເຫັນ ໃສ່ບົດວິພາກເສດຖະກິດດ ເຕັກນິກ ໂຄງການໄຟຟ້າ.
 • ຮັບຮອງການອອກແບບ ຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ, ອອກໃບຢັ້ງຢືນຜົນສຳເລັດການກໍ່ສ້າງ ໂຄງການພັດທະນາໄຟຟ້າ ເພື່ອຮັບໃຊ້ພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ ໄດ້ກຳນົດໄວ້.
 • ຄົົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການສະເໜີ ພັດທະນາ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາ ການສ້າງ ພາກຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ, ລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງ, ສະຖານີໄຟຟ້າ, ລະບົບຕາຄ່າຍໄຟຟ້າແຮງກາງ ແລະ ອຸປະກອບໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ.
 • ອອກໃບອະນຸຍາດ, ຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ, ສັ່ງໂຈະດ ສັ່ງຢຸດເຊົາ ໃນການດຳເນີນກິດຈະການ ດ້ານພະລັງງານ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມບໍລິຫານພະລັງງານ

ກົມບໍລິຫານພະລັງງານ ປະກອບມີບັນດາພະແນກການດັ່ງນີ້:

 • ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງກິດຈະການພະລັງງານ
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການໄຟຟ້າສົ່ງອອກ
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມບໍລິຫານພະລັງງານ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 261766

X