• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ

          ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ແມ່ນກົມວິຊາການ ສັງກັດຢູ່ໃນລະບົບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຊື່ງຂຽນຫຍໍ້ວ່າ ‘’ກບພ’’ ເປັນພາສາສາກົນວ່າ ‘’Department of Energy Mangent, DEM ແລະ ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ລັດຖະມົນຕີວ່າການ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງລັດ ກ່ຽວກັບຂະແໜງອຸດສະຫາກຳພະລັງງານ. ກົມບໍລິຫານພະລັງງານ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຕາມໜ້າທີ່ຂອບເຂດສິດໃນການບໍລິຫານ-ຄຸ້ມຄອງດ້ານມະຫາພາກດ້ານພະລັງງານ ເປັນຕົ້ນ: ການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ ແລະ ກິດຈະການພະລັງງານ, ເປັນວິສະວະກອນຕິດຕາມ, ກວດກາການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນງານຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານ, ສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການສະໜອງ, ການຈຳໜ່າຍ, ການບໍລິການ ແລະ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ມີປະສິດຕິພາບ, ປະຢັດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ຕາມຂອບເຂດສິດ, ໜ້າທີ່, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

2. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມ ຂອງກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ

 • ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ​​ເພື່ອ​ສະ​ເໜີສ້າງ, ​​ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການ, ຂໍ້ແນະນໍາ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບ ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສ້າງດ້ານໄຟຟ້າ, ເຕັກນິກຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານເຕັກນິກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ພ້ອມທັງມີຄໍາເຫັນຕໍ່ການປັບປຸງກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ເຜີຍແຜ່ບັນດານິຕິກໍາ, ຂັ້ນຕອນ, ຂໍ້ກໍານົດ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຂໍ້ແນະນໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ;
 • ຕິດຕາມການພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຊ່ວຍສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງດ້ານວິຊາການໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຕົ້ນ ດ້ານລະບຽບການ, ການກວດສອບແລະ ກວດກາ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ຕາມລະບຽບການ;
 • ຊຸກຍູ້, ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ຜູ່ດໍາເນີນທຸລະກິດພະລັງງານ ແລະ ກິດ ຈະການພະລັງງານໄຟຟ້າຂອງພາກລັດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ ເພື່ອໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ, ຂໍ້ກໍານົດ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ;
 • ເກັບກໍາສະຖິຕິຜົນງານການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຂອງຜູ່ປະກອບການໃນກິດຈະການໄຟຟ້າ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ການຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ໃນການສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາອະນຸມັດຍ້ອງຍໍຜູ່ປະກອບການດ້ານກິດຈະການໄຟຟ້າ ແລະ ຜູ່ໃຫ້ທຶນ ຫຼື ປະຕິບັດມາດຕະການຕໍ່ຜູ່ທີ່ລະເມີດລະ ບຽບ, ກົດໝາຍ ຢ່າງເໝາະສົມ;
 • ຮ່າງຂໍ້ແນະນຳໃນການມອບໂອນ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່ວມເຮັດວຽກນໍາວິສະ ວະກອນທີ່ປຶກສາເອກະລາດ ແລະ ມີຄຳເຫັນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ແຜນການມອບໂອນ    ໂຄງການ;
 • ຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາອອກໃບຮັບຮອງທາງດ້ານເຕັກນິກ ຕາມຂັ້ນຕອນມາດຕະຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກສາກົນອື່ນໆ (ອອກໃບຮັບຮອງເອກະສານການອອກແບບຂັ້ນພື້ນຖານ, ຜົນສໍາເລັດການກວດກາເຕັກນິກກ່ອນການເກັບກັກນໍ້າເຂົ້າອ່າງ, ຜົນສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ກ່ອນການດໍາເນີນງານຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ຜົນການກວດສອບເອກະສານທາງດ້ານເຕັກນິກຂອງບັນດາອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສ້າງດ້ານໄຟຟ້າ) ຂອງໂຄງ ການພັດທະນາພະລັງງານ;
 • ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາພາກສະໜາມໃນຊ່ວງໄລຍະການກໍ່ສ້າງ ແລະ ໄລຍະການດຳເນີນງານ ຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕະຫຼອດອາຍຸການຂອງໂຄງການ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດສອບ, ກວດກາຂະບວນການທົດສອບມາດຕະຖານ, ຄຸນນະພາບ, ປະສິດທິພາບ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ຂອງບັນດາອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສ້າງດ້ານໄຟຟ້າທີ່ ຈຳໜ່າຍ, ຜະລິດຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ນຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມການຜະລິດ, ການຮັບ-​ສົ່ງ, ການຈໍາໜ່າຍ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ການບໍລິການ ແລະ ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະຢັດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ;
 • ປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການພິຈາ ລະນາອອກທະບຽນວິສາຫະກິດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາອອກ, ຕໍ່, ດັດແກ້ ໃບອະນຸຍາດ, ແຈ້ງໂຈະ, ແຈ້ງຢຸດເຊົາໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດໄຟຟ້າຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 • ເປັນເຈົ້າການໃນການຮ່າງ ແລະ ປັບປຸງລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າ (Grid Code), ຄຸ້ມ​ຄອງຕິດຕາມ, ກວດສອບ ແລະ ກວດກາ ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າກັບພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງ ປະເທດ;
 • ເປັນຈຸດປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນໃນດ້ານລະບຽບການຄວບຄຸ້ມກິດຈະການພະລັງງານ(Energy Regulator);
 • ເປັນເຈົ້າການໃນການກວດສອບ, ກວດກາ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກັບເອກະສານການອອກແບບ ກ່ຽວກັບ ປະລິມານການໄຫຼຂອງຕະກອນເຂົ້າອ່າງເກັບນໍ້າ ແລະ ທາງນໍ້າ ເພື່ອຄວາມຍືນຍົງຂອງໂຄງ ການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ;
 • ເປັນຈຸດປະສານງານດ້ານເຕັກນິກຄວາມປອດໄພຂອງເຂື່ອນ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ໃນການຜະລິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຂອງບັນດາເຂື່ອນຕ່າງໆ;
 • ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາອຸດສາຫະກຳພະລັງງານໄຟຟ້າ;
 • ພົວພັນກັບການຈັດຕັ້ງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເພື່ອຂົນຂວາຍການຊ່ວຍເຫຼືອເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະລັງງານໄຟຟ້າ;
 • ປະກອບຄໍາເຫັນດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ເອກະສານບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ, ສັນຍາພັດ ທະນາໂຄງການພະລັງງານໄຟຟ້າ, ສັນຍາສຳປະທານ, ເອກະສານປະມູນໂຄງການ, ສັນຍາຫົວຂໍ້ໃຫຍ່, ສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ, ສັນຍາວ່າຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປືກສາລັດຖະບານ ແລະ ເອກະສານໂຄງການ ອື່ນໆ;
 • ເປັນເຈົ້າການ ຫຼື ສົມທົບກັບຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາການສະເໜີຄໍາຮ້ອງ ທຸກ ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆ ຂອງຜູ່ດໍາເນີນທຸລະກິດ ແລະ /ຫຼື ຜູ່ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ;
 • ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ, ແນະນໍາທາງດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນຈໍາເປັນ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານ​ການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານໄຟຟ້າ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເປັນກໍາມະການໃນສະພາບໍລິຫານຂອງບໍລິສັດໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕາມ​ການ​ມອບໝາຍຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ;
 • ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ໃຫ້ລັດ ຖະກອນໃນທົ່ວຂະແໜງການ;
 • ສະຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ ​ແລະ ລາຍ​ງານຜົນ​ຂອງ​ການ​ຕິດຕາມ, ກວດສອບ ​ແລະ ກວດກາ​ທາງດ້ານວິຊາ​ການ​ຂອງ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ພະລັງງານ ຕໍ່​ຂັ້ນ​ເທິງ​ເພື່ອ​ຊາບ ​ແລະ ພິຈາລະນາ;
 • ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງກົມ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກະຊວງ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ບໍາລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈໍາປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານ ຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມ ຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ເຊັນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະ ມົນຕີ;
 • ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ພິຈາລະນາ​ຮັບຮອງ​ເອົາ​ຜົນ​ການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າໃນການສ້າງ, ປັບປຸງ, ລະບຽບການ, ຂໍ້ແນະນໍາ, ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ກ່ຽວກັບ ອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສ້າງດ້ານໄຟຟ້າ, ການຊົມໃຊ້, ການຄຸ້ມຄອງການນໍາໃຊ້ນໍ້າ ພ້ອມທັງມີຄໍາເຫັນຕໍ່ການປັບປຸງກົດ ໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະເມີນຜົນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາລະບຽບການ, ຂໍ້ແນະນໍາ ​ແລະ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ ທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ ແລະ ຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມ;
 • ອອກໃບຮັບຮອງ​ເອກະສານ​ການອອກແບບຂັ້ນ​ພື້ນຖານ, ຜົນສໍາເລັດການ​ກວດກາ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ກ່ອນ​ການ​ກັກ​ເກັບ​ນ້ຳຂອງ​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ ຫຼື ​ເຂື່ອນເພື່ອ​ຈຸດປະສົງ​ສະໜອງ​ນ້ຳ​ໃຫ້​ລະ ບົບ​ຜະລິດ​ໄຟຟ້າ​ປະ​ເພດ​ອື່ນ​ໆ, ​ໃບຢັ້ງຢືນຜົນສໍາ​ເລັດ​ການ​ກໍ່ສ້າງ​ຂອງ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ພະລັງ ງານ ​ແລະ ​ໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ ຂອງ​ບັນ​ດາ​ອຸປະກອນ ​ແລະ ສິ່ງ​ປະກອບ​ສ້າງ​ດ້ານ​ໄຟຟ້າ ຂອງ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ;
 • ອອກໃບ​ຢັ້ງຢືນ​ທາງ​ດ້ານ​ເຕັກນິກ​ ​ແລະ ປະສິດທິພາບ​ຂອງອຸປະກອນ ​ແລະ ສິ່ງ​ປະກອບ​ສ້າງ​ດ້ານ​ໄຟຟ້າ ທີ່​ຜະ​ລິດ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ນຳ​ເຂົ້າ​ຈາກ​ຕ່າງປະ​ເທດ;
 • ກວດກາບໍລິມາດໜ້າວຽກດ້ານວິສະວະກໍາຂອງອຸປະກອນ ແລະ ສິ່ງປະກອບສ້າງ ແລະ ຫົວໜ່ວຍລາຄາ ຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານ ຕາມບົດລາຍງານສຸດທ້າຍການອອກແບບຂັ້ນພື້ນຖານຂອງໂຄງການ;
 • ແຈ້ງໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານສົ່ງບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ສະຖານະພາບການດໍາເນີນງານ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງມາດຖານເຕັກນິກໄຟຟ້າຂອງລາວ;
 • ສະ​ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ ພິຈາລະນາ​ສັ່ງ​ໂຈະ ຫຼື ຢຸດ​ເຊົາ​ກິດຈະການ​ໃດ​ໜຶ່ງ​ຂອງ​ໂຄງການ​ພັດທະນາ​ພະລັງ ງານ ​ເມື່ອ​ເຫັນ​ວ່າ​ຜູ່ປະກອບ​ການ​ກິດຈະການ ຫຼື ຜູ່​ຊົມ​ໃຊ້​ພະລັງງານ ມີ​ການລະ​ເມີດ​ກົດ​ໝາຍ, ລະບຽບການ, ຂໍ້​ກໍານົດ, ຂໍ້​ແນະນໍາ, ສັນຍາ ແລະ / ຫຼື ມາດຕະຖານ​ທີ່​ໄດ້​ກຳນົດ​ໄວ້;
 • ວ່າຈ້າງວິສະວະກອນເອກະລາດ ຫຼື ນໍາໃຊ້ GOL Contract Engineer ເພື່ອທົບທວນການອອກແບບຂັ້ນພື້ນຖານ, ກວດກາຮາກຖານເຂື່ອນ, ກວດກາເຕັກນິກກ່ອນການເກັບກັກນໍ້າເຂົ້າອ່າງ, ກວດກາຜົນສໍາເລັດການກໍ່ສ້າງ ແລະ ກວດກາເຕັກນິກ ກ່ອນການມອບໂອນໂຄງການ;
 • ສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາລະບຽບການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບໄຟຟ້າ (Grid Code);
 • ປະສານສົມທົບກັບພາກລັດ, ລັດວິສະຫະກິດໃນຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນການ ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ການຜະລິດ, ການຮັບ-​ສົ່ງ, ການຈໍາໜ່າຍ, ການບໍາລຸງຮັກສາ, ການບໍລິການ ແລະ ການຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ມີຄຸນນະພາບ, ມີປະສິດທິພາບ, ປະຢັດ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ, ການເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ບົດວິພາກເສດຖະ ກິດ-ເຕັກນິກ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ, ສັນຍາຊື້-ຂາຍພະລັງງານ, ສັນຍາສໍາປະທານ ແລະ ສັນຍາອື່ນໆ ຂອງໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕາມໜ້າທີ່ຂອງຕົນ ຫຼື ຕາມການມອບ    ໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ກວດສອບ ການຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງຕາມມາດຕະຖານເຕັກນິກ ແລະ ມີຄວາມປອດໄພ ເພື່ອນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາໃຫ້ລາງວັນດີເດັ່ນດ້ານພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດ ແລະ ຜູ່ຊົມໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຕິດຕາມກວດກາ ການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ການສ້ອມແປງໃຫຍ່ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ພົວພັນກັບການມອບໂອນໂຄງການ;
 • ສະເໜີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ຂັ້ນເທິງ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບເອົາທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງພະລັງງານໄຟຟ້າ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ຊັບສົມບັດຕ່າງໆ ຂອງກົມທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸມັດ ຫຼື ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ

ກົມບໍລິຫານພະລັງງານ ປະກອບມີບັນດາພະແນກການດັ່ງນີ້:

 • ພະແນກສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງກິດຈະການພະລັງງານ;
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງມາດຕະຖານ ແລະ ລະບຽບການ;
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ;
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງໂຄງການດຳເນີນງານ.

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 261766

X