• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມນິຕິກຳ

1.  ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ ຂອງກົມນິຕິກຳ

ກົມນິຕິກຳ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ກນກ” ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “Department of Law” ຊື່​ຫຍໍ້​ “DoL”, ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີພາລະບົດບາດ​ເປັນ​ເສນາ​ທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ຮັບຮອງ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ລະບຽບຕ່າງໆ. ກວດກາຄວາມສອດຄ່ອງທາງດ້ານນິຕິກໍາ ແລະ ກົດໝາຍ ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ.

2.  ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມນິຕິກຳ

 • ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ; ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດຂອງກົມ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ບົດແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການຂອງຂັ້ນເທິງ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານນິຕິກຳ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກັບແຜນຍຸດທະສາດຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ແລະ ຮ່າງລະບຽບການພາຍໃນຂອງກະຊວງ;
 • ສົມທົບກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຕົນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ;
 • ເປັນ​ໃຈກາງ​ໃນ​ການຄົ້ນຄວ້າ, ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ​ໂດຍປະສານສົມທົບກັບກົມກອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງ;
 • ສ້າງບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ການນຳໃຊ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳອື່ນໆ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຂະ​ແໜງ​ພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່;
 • ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ​ ໃຫ້ສາທາລະນະຊົນຮັບຮູ້ ໂດຍ​ສົມທົບ​ກັບ​ບັນດາ​ກົມ​ກອງ​ພາຍ​ໃນ​ກະຊວງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ຮ່າງນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອສະ ເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້;
 • ຕິດຕາມ ​ແລະ ປະ​ເມິີນຜົນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກຳຂອງຂະແໜງການ ກັບ​ກົມ​ກອງ​ພາຍ​ໃນ​ກະຊວງ ​ແລະ ນຳສະເໜີຕໍ່ການ​ນຳ​ກະຊວງ ​ໃນ​ການປັບປຸງບັນດານິຕິກຳໃນຂົງເຂດພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເມື່ອເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍ ຂອງພັກ-ລັດຖະບານ;
 • ຕິດຕາມ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມການຮ່າງ ແລະ ເຈລະຈາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງ ການ, ສັນຍາສຳປະທານ ແລະ ສັນຍາອື່ນໆ ທີ່ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງສັນຍາສຳປະທານ ແລະ ບັນດາເອກະສານອະນຸມັດສະເພາະ ເພື່ອນຳສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດນຳໃຊ້;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກັບຮ່າງສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມການສະເໜີ ຂອງ ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ແລະ ສະຖາບັນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກັບການສ້າງຮ່າງດຳລັດ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຕິດ​ພັນກັບວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ທີ່ພາກສ່ວນອື່ນສະເໜີມາຫາກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີຄຳເຫັນ;
 • ຢັ້ງຢືນ ແລະ ຮັບຮອງ ດ້ານນິຕິກຳຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍ, ສັນຍາ, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ເອກະສານສຳຄັນອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ຕິດຕາມ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດານິຕິກຳຂອງຂະແໜງການອື່ນ ທີ່​ຄັດ​ກັບ​ນິຕິ​ກຳ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ​ເພື່ອ​ສັງ​ລວມ, ລາຍ​ງານ​ການ​ນຳ​ກະຊວງ ​ແລະ ນຳ​ສະ​ ເໜີ​ຂັ້ນ​ເທິງ​ພິຈາລະນາ​ແກ້​ໄຂ;
 • ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທັງຢູ່ພາຍໃນກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ມີສະຖິດ້ານນິຕິກຳ, ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງຢູ່ໃນທຸກວຽກງານ;
 • ຕິດຕາມ, ທວງເອົາກົດໝາຍ ແລະ ເອກະສານນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງກັບຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ ແລະ ສະຖາບັນ ເພື່ອສັງລວມ, ເກັບກຳ ແລະ ສຳເນົາໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະຊຸມ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານນິຕິ​ກຳ ຂອງ​ຂະ​ ແໜງ​ການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ;
 • ສະຫຼຸບ​ສັງ​ລວມ, ລາຍ​ງານ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ພາລະ​ບົດບາດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ກົມ ປະຈຳ​ອາທິດ, ​ເດືອນ, ງວດ, 6 ​ເດືອ​ນ, 9 ​ເດືອ​ນ ແລະ ປະຈຳປີ ​ເພື່ອ​ລາຍ​ງານ​ລັດຖະມົນຕີ;
 • ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງກົມ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກະຊວງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ສຶກສາ ອົບຮົມ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ລະບຽບການ ວາງອອກ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ​ແລະ ໂຄງການ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
 • ພົວພັນ ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງພາຍ​ໃນ​ກະຊວງ ​ແລະ ພາຍ​ນອກ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກງານ​ນິຕິ​ກຳ;
 • ເຊັນເອກະສານທາງລັດຖະການທີ່​ພົວພັນ​ເຖິງ​ໜ້າ​ທີ່ ​ແລະ ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບ​ຂອງກົມ ຫຼື ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດຖະມົນ​ຕີ;
 • ສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ ເພື່ອໄປປະຕິບັດວຽກລັດຖະການ ຕາມຂອບເຂດສິດທີ່ຮັບຜິດຊອບ;
 • ສົມທົບກັບກະຊວງກ່ຽວຂ້ອງໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງກົດໝາຍ, ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງການຕົນ ໂດຍໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ ແລະ ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ;
 • ລົງກວດກາ ແລະ ຕິດຕາມ ກັບບັນດາກົມກອງຂອງກະຊວງ, ໂຄງການຕ່າງໆທົ່ວປະເທດ ໃນດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຂະແໜງ ການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ທັກທ້ວງ, ລາຍງານ ແລະ ນໍາສະເໜີຂັ້ນເທິງ ເພື່ອພິຈາລະນາສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຢຸດເຊົາ ໂຄງການ ແລະ ວຽກງານພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຂອງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ມີການລ່ວງລະເມີດບັນດາສັນຍາ ແລະ ເອກະສານດ້ານນິຕິກຳ ຂອງຂະແໜງການ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ທວງເອົາກົດໝາຍ ແລະ ເອກະສານນິຕິກຳຕ່າງໆ ທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງກັບຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ແລະ ສະຖາບັນ ເພື່ອສັງລວມ, ເກັບກຳສຳເນົາໄວ້ເປັນຂໍ້ມູນຂອງກະຊວງ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງ​ປະຊຸມ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ​ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ວຽກ​ງານນິຕິ​ກຳ ຂອງ​ຂະ​ ແໜງ​ການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍ​ຂອງ​ລັດຖະມົນຕີ;
 • ອອກແຈ້ງການ, ບົດແນະນຳ ແລະ ໜັງສືລັດຖະການຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານນິຕິກຳ;
 • ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້ການເງິນ-ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳ ພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ​ແລະ ໂຄງການ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

3.  ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ກົມນິຕິກຳປະກອບມີບັນດາພະແນກດັ່ງນີ້:

ກົມນິຕິກຳ ປະກອບບັນ​ດາ​ພະ​ແນກ​ການດັ່ງ​ນີ້

 • ພະແນກສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 • ພະແນກນິຕິກຳພະລັງງານ;
 • ພະແນກນິຕິກຳບໍ່ແຮ່;
 • ພະແນກຄົ້ນຄວ້າຂໍ້ຂັດແຍ່ງ;

4.  ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນິຕິກຳ

5.  ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ໂທ:

X