• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກົມ​ນະ​ໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ​ພະລັງງານ ມີ​ຊື່​ຫຍໍ້​ວ່າ “ກນຜ” ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ​ວ່າ “Department of Energy Policy and Planning”, ຊື່​ຫຍໍ້​ “DEPP”, ​ແມ່ນ​ກົມ​ບໍລິຫານ​ວິຊາ​ການຢູ່​ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງພະລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່, ມີ​ພາລະ​ບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ວຽກ​ງານດ້ານນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ ​ແຜນຍຸດທະສາດ​ພະລັງງານ ໃນຂອບ​ເຂດ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

2. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

 • ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງນະໂຍບາຍພະລັງງານແຫ່ງຊາດ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາຮັບຮອງເຂົ້າໃນແຜນການຂອງກະຊວງ;
 • ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ສ້າງແຜນພັດທະນາພະລັງງານແບບເຊື່ອມສານ ໄລຍະກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາເຂົ້າໃນແຜນການຂອງກະຊວງ;
 • ສຶກສາ​, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງການຄາດຄະເນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານແຕ່ລະປະເພດ ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະເທດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ເຂົ້າ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາແບບເ​ຊື່ອມສານ;
 • ສຶກສາ​, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປັບປຸງໂຄງ​ສ້າງ​ລາຄາໄຟຟ້າສໍາລັບຜູ່ຜະລິດ ແລະ ຜູ່ຊົມໃຊ້;
 • ຄົ້ນຄວ້າແຜນນະໂຍບາຍການພັດທະນາພະລັງງານແບບຍືນຍົງ, ບົດແນະນຳ ແລະ ມາດຕະເກນການປະເມີນໂຄງການ ຕາມກະບວນການນະໂຍບາຍການພັດທະນາພະລັງງານແບບຍືນຍົງ ຂອງ ສປປ ລາວ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນດ້ານວິຊາການຕໍ່ການສະເໜີຂໍສຶກສາ, ຂໍເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ (MOU), ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ (PDA), ສັນຍາ​ສຳ​ປະທານ​ໂຄງການ (CA) ຂອງໂຄງການແຫຼ່ງຜະລິດ ແລະ ລະ​ບົບ​ສົ່ງໄຟຟ້າ ຂອງ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ແລະ ພາກ​ເອ​ກະ​ຊົນ;
 • ທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ບົດສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ຂອງໂຄງ ການຜະລິດໄຟຟ້າຄື: ພະລັງນ້ຳ, ຄວາມຮ້ອນຈາກ (ແກັສທຳມະຊາດ, ຖ່ານຫີນ, ນໍ້າມັນ), ສາຍສົ່ງ ແລະ ສະຖານີ;
 • ສຶກສາ​, ຄົ້ນຄວ້າ, ປະກອບຄໍາເຫັນ ແລະ ຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກໂຄງການຜະ ລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ, ຄວາມຮ້ອນຈາກ (ແກັສທໍາມະຊາດ, ຖ່ານຫີນ, ນ້ຳມັນ), ລະບົບສາຍສົ່ງ, ລະບົບຈຳໜ່າຍ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ລວມທັງບັນດາວິສາຫະກິດຂອງລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 • ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສະເໜີຂອງແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ກ່ຽວກັບ ບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກຂອງໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ, ຄວາມຮ້ອນຈາກ (ແກັສທໍາມະຊາດ, ຖ່ານຫີນ, ນ້ຳມັນ), ລະບົບສາຍສົ່ງ, ລະບົບຈຳໜ່າຍຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ເຂົ້າ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາແບບເ​ຊື່ອມສານ;
 • ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສະເໜີຂອງສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາ, ພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນ ແລະ ພະລັງງານທາງເລືອກ ເພື່ອ​ປະ​ກອບ​ເຂົ້າ​ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາແບບ ເ​ຊື່ອມສານ;
 • ໃຫ້ຄຳແນະນຳ, ປະກອບຄຳເຫັນດ້ານວິຊາການຕໍ່ການສະເໜີແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າ ຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ;
 • ວາງ​ແຜນ ສຶກສາການ​ບໍລິ​ຫານ​ຈັດ​ການ​ນ້ຳ ຂອງ​ບັນ​ດາ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ນ້ຳຕົກ ໂດຍ​ການສ້າງ​ຮູບ​​ແບບ​ຈຳລອງ​ການ​ໄຫຼ​ຂອງ​ນ້ຳ (River Basin Modeling);
 • ເປັນຈຸດປະສານ​ງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກັບກອງເລຂາຄະນະກຳມະການແມ່ນ້ຳ​ຂອງແຫ່ງ​ຊາດລາວ,ອົງການ​ແມ່ນ້ຳ​ຂອງ​ສາກົນ ແລະ ສປ ຈີນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງບັນດາຂັ້ນຕອນການແຈ້ງໃຫ້ຊາບ, ການປຶກ ສາຫາລືລ່ວງໜ້າ ແລະ ສັນຍາສະເພາະຕາມ​ສັນຍາແມ່ນ້ຳ​ຂອງ 1995 Project Notification Prior Consultation and Specific Agreement (PNPCA);
 • ເຮັດ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຊາ​ສຳ​ພັນ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ວິເຄາະຫາງສຽງຈາກພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ ກ່ຽວກັບການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກໍານົດມາດຕະການແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ;
 • ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ ລະ​ບຽບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ລະ​ບົບ (Grid Code and Performance Standard)ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງສາຍສົ່ງຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າໃນ​ກອບ​ການ​ຮ່ວ​ມ​ມື​​ອາ​ນຸ​ພາກ​ພື້ນ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ແລະ ອາຊຽນ;
 • ຄົ້ນ​ຄ​ວ້າ, ກໍານົດ​ລາ​ຄາ​ຫົວ​ໜ່ວຍ​ການກໍ່​ສ້າງ, ວັດ​ສະ​ດຸ ແລະ ອຸ​ປະ​ກອນ​ທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໄຟ​ຟ້າ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນດ້ານບໍລິມາດວຽກ, ຫົວໜ່ວຍລາຄາບັນດາໂຄງການພັດທະນາເຂື່ອນ, ລະບົບສາຍ​ສົ່ງແຮງ​ສູງ, ຕາຂ່າຍໄຟຟ້າແຮງດັນກາງ ແລະ ແຮງດັນຕ່ຳ ຕາມການສະເໜີຂອງບັນດາແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກເອກະຊົນ;
 • ເກັບກໍາ, ສັງລວມຂໍ້ມູນພະລັງງານ ເພື່ອລວບລວມຈັດພິມເປັນປື້ມ;
 • ບຳລຸງ, ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ ໃຫ້ລັດຖະກອນໃຫ້ທົ່ວເຖິງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງກົມ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກະຊວງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ເຜີຍແຜ່ບັນດາເອກະສານ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພະລັງງານ ແລະ ຂໍ້ແນະນໍາຕ່າງໆກ່ຽວຂ້ອງກັບພາລະບົດບາດຂອງກົມ;
 • ປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ການສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາພະລັງງານ;
 • ທັກທ້ວງ ແລະ ລາຍງານຂັ້ນເທີງເພື່ອພິຈາລະນາສັ່ງໂຈະ, ປັບປຸງແກ້ໄຂຄືນບັນດາໂຄງການພັດທະ ນາໄຟຟ້າທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ, ລະບຽບການ,​ ມາດຕະຖານເຕັກນິກ, ຫົວໜ່ວຍລາຄາ ແລະ ອື່ນໆ;
 • ອອກໃບຢັ້ງຢືນຮັບຮອງບົດວິພາກເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ໂຄງການຜະລິດໄຟຟ້າພະລັງນໍ້າ, ຄວາມຮ້ອນຈາກ (ແກັສທໍາມະຊາດ, ຖ່ານຫີນ, ນໍ້າມັນ), ລະບົບສາຍສົ່ງ, ລະບົບຈຳໜ່າຍ ແລະ ສະຖາ ນີໄຟຟ້າ ຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໄຟຟ້າ;
 • ເຊີນພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ​ກອງ​ປະຊຸມ​ ເພື່ອປຶກສາ​ຫາລື, ແກ້ໄຂບັນຫາ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວຽກ​ງານ ທີ່ນອນຢູ່ໃນພາລະບົດບາດຂອງກົມ ແລະ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນໂຄງການພັດທະນາພະລັງງານ ຕາມນະໂຍບາຍພັດທະນາພະລັງງານແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ;
 • ນຳໃຊ້ຮ່ວງລາຍຈ່າຍຈາກໂຄງການເຂົ້າໃນວຽກງານປະຊາສຳພັນ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຕາມນະ ໂຍບາຍພັດທະນາພະລັງງານແບບຍືນຍົງຂອງ ສປປ ລາວ;
 • ຕິດ​ຕາມ, ກວດ​ກາ​ການ​ສຶກ​ສາ​ສຳ​ຫຼວດ​ໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການ​ເຈລະຈາ​ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໂຄງການ (MOU), ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ(PDA), ສັນຍາຊື້ຂາຍໄຟຟ້າ (PPA), ສັນຍາສຳປະທານໂຄງການ (CA) ແລະ ເອກະສານອື່ນໆຂອງໂຄງການ​ພັດທະນາ​ພະລັງງານກັບພາກສ່ວນລັດທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ແລະ ນັກລົງທຶນ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງປະ​ເທດ ຕາມ​ລະບຽບ​ການ ແລະ ບັນດາເອກະສານຕາມການມອບ​ໝາຍຂອງກະຊວງ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມ​ເປັນ​ກຳ​ມະ​ການ​ໃນ​ສ​ະ​ພາ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດໂຄງ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ພະ​ລັງ​ງານ;
 • ເຊັນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງກົມ ແລະ ຕາມ​ການ​ມອບ​ໝາຍຂອງ​ລັດຖະ ມົນຕີ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານປະກອບບັນ​ດາ​ພະ​ແນກ​ການດັ່ງ​ນີ້

 • ພະ​ແນ​ກສັງ​ລວມຂໍ້​ມູນຂ່າວສານ;
 • ພະ​ແນ​ກນະ​ໂຍບາຍ​ພະລັງງານ;
 • ພະ​ແນ​ກວາງ​ແຜນແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າ;
 • ພະ​ແນ​ກວາງ​ແຜນລະບົບໄຟຟ້າ;
 • ພະ​ແນ​ກວິ​ສະ​ວະ​ກຳສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ.

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 415037

X