• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນພະລັງງານ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 415037

X