• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

          ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ກທຮ” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນວຽກງານການສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າທໍລະນີສາດ, ການຊອກຄົ້ນ, ການສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ, ການສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ, ຄົ້ນຄວ້າສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການລົງທຶນຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຫຼ່ງແຮ່ທາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

 • ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ຂໍ້ກໍານົດ, ດໍາລັດ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດຖະບານ ກ່ຽວກັບວຽກງານໃນຂົງເຂດທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນເອົາແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ, ​ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆຂອງກະຊວງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ໃນການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າ, ກໍານົດມາດຕະຖານ, ເຕັກນິກ, ເຕັກໂນໂລຊີ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບວຽກງານການຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ, ທໍລະນີກໍ່ສ້າງ, ອຸທົກທໍລະນີ, ທໍລະນີຟິຊິກ, ທໍລະນີເຄມີ ແລະ ອື່ນໆ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີປະກາດໃຊ້;
 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດ, ສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ດໍາເນີນການຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ; ກວດກາ, ຊອກຄົ້ນຈຸດປະກົດແຮ່ທາດເທິງໜ້າດິນ ແລະ ໃຕ້ດິນ, ເລືອກເຟັ້ນສໍາຫຼວດຕີລາຄາຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງແຫຼ່ງແຮ່ທາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີ ເພື່ອດໍາເນີນການທົດລອງຂຸດຄົ້ນ, ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດທົດລອງດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດ ຫຼື ຮ່ວມມືກັບເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງແລກປ່ຽນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ບໍລິການວິໄຈນໍ້າເສຍ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກການຜະລິດ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດຂອງໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່;
 • ພິຈາລະນາ ແລະ ຢັ້ງຢືນເຂດເນື້ອທີ່ ກ່ຽວກັບການເກັບກໍາຂໍ້ມູນແຮ່ທາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຄໍາຮ້ອງຂໍລົງທຶນ, ແຜນການ ແລະ ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຊອກຄົ້ນ, ການສໍາຫຼວດ, ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ ຂອງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່;
 • ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜ່ານແຜນການ ແລະ ບົດລາຍງານການຊອກຄົ້ນ, ການສຳຫຼວດ, ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ ຂອງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ແລະ ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ສະເໜີກະຊວງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປ້ໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ;
 • ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດເຕັກ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ ຂອງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ໃຫ້ລັດຖະມົນຕີວ່າການ;
 • ມີຄຳເຫັນທາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຂໍຂະຫຍາຍ ຫຼື ສົ່ງເນື້ອທີ່ສຳປະທານ, ການສະເໜີຂໍຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ ຂອງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ ເພື່ອນຳສະເໜີໃຫ້ລັດຖະມົນຕີພິຈາລະນາ;
 • ຕິດຕາມກວດກາວຽກງານເຕັກນິກຢູ່ພາກສະໜາມໃນໄລຍະການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ ຂອງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່;
 • ກວດກາ, ຢັ້ງຢືນຕໍ່ການຂໍນຳເຂົ້າຕົວແບບແຮ່ທາດໄປວິໄຈຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຂອງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ໃນໄລຍະການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ;
 • ປັກຫຼັັກໝາຍເຂດສຳປະທານຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ;
 • ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ອອກແຈ້ງການເກັບຄ່າສຳປະທານເນື້ອທີ່ຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ ແລະ ພັນທະອື່ນໆຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍໃຫ້ບໍລິສັດປະຕິບັດຕາມ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຕໍ່ການຂໍນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກພາຫະນະ, ອຸປະກອນ-ກົນຈັກ ແລະ ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ທີ່ມາຮັບໃຊ້ວຽກງານຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນກິດຈະການລົງທຶນຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຮ່ທາດ;
 • ຂຶ້ນແຜນກໍ່ສ້າງ, ບໍາລຸງຍົກລະດັບ, ຄຸ້ມຄອງນຳໃຊ້, ຈັດວາງຊັບຊ້ອນ ແລະ ຕີລາຄາປະເມີນຜົນ, ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ພາຍໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
 • ສ້າງແຜນການ, ແຜນງົບປະມານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ແຜນການຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸອຸປະກອນຮັບໃຊ້ສ່ວນລວມຂອງກົມ;
 • ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ສະຫຼຸບ-ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ວຽກງານຮອບດ້ານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃຫ້ກະຊວງເປັນປົກກະຕິ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ ແລະ 3 ກອງສຳຫຼວດ ດັ່ງນີ້:

 • ພະແນກບໍລິຫານ-ແຜນການ;
 • ພະແນກສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ;
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງສັນຍາ ແລະ ສໍາປະທານ;
 • ພະແນກເຕັກນິກທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ;
 • ພະແນກຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 • ພະແນກວິໄຈ;
 • ກອງສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ເຂດພາກກາງ;
 • ກອງສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ເຂດພາກໃຕ້;
 • ກອງສໍາຫຼວດທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ເຂດພາກເໜືອ.

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີໂທ: 021 212080,  ແຟັກ: 021 222539

X