• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

          ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ “ກທຮ” ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ສັງກັດໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່; ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນວຽກງານການສຶກສາ-ຄົ້ນຄວ້າທໍລະນີສາດ, ການຊອກຄົ້ນ, ການສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ, ການສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ, ຄົ້ນຄວ້າສົ່ງເສີມ, ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາການລົງທຶນຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດ ແລະ ສຶກສາຄວວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກແຫຼ່ງແຮ່ທາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

 • ຄົ້ນຄວ້າ, ຜັນຂະຫຍາຍ, ເຜີຍແຜ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດ​ທະ​ສາດ, ກົດໝາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງຂັ້ນເທິງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ຫັນ​ເອົາ​ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ, ຄຳ​ສັ່ງ​ແນະນຳ, ຂໍ້ຕົກລົງ, ແຈ້ງການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆຂອງກະຊວງ​ ມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນສູງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ​ ແລະ ​ນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບ ການສ້າງ ແລະ ປັບປຸງຍຸດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆ ຂອງວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ;
 • ສຶກສາ ແລະ ດຳເນີນການສຳຫຼວດທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ, ທໍລະນີກໍ່ສ້າງ, ທໍລະນີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ, ອຸທົກທໍລະນີ, ທໍລະນີຟິຊິກ, ທໍລະນີເຄມີ, ທໍລະນີພູມພາບ, ວິເຄາະພາບຖ່າຍ, ທໍລະນີໄພພິບັດ, ທໍລະນີສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ອື່ນໆ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າສ້າງແຜນການຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດ, ສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ຄຳຮ້ອງ​ຂໍ​ລົງທຶນການຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ ພ້ອມເອກະສານຄັດຕິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອພິຈາລະນາອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຊອກຄົ້ນ, ການສຳຫຼວດແຮ່ທາດ ແລະ ອອກໃບອະນຸຍາດການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ ພ້ອມທັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ພິຈາລະນາ, ຮັບຮອງແຜນການ ແລະ ບົດລາຍງານຜົນການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ;
 • ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຜ່ານບົດລາຍງານຜົນການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ ແລະ ລາຍງານລັດ ຖະມົນຕີ ​ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳ ແລະ ພິຈາລະນາໃຫ້ກົມຮັບຮອງ;
 • ກວດກາ, ຊອກຄົ້ນຈຸດປະກົດແຮ່ທາດ, ດຳເນີນການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ເລືອກເຟັ້ນສຳຫຼວດຕີລາຄາຄວາມອາດສາມາດທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຂອງແຫຼ່ງແຮ່ ທາດດ້ວຍທຶນຂອງລັດຖະບານ ແລະ ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ສັງລວມຂໍ້ມູນທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ທີ່ໄດ້ຈາກໂຄງການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ດ້ວຍການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຖອດສິດສຳປະທານຂອງ​ໂຄງການທີ່ລັດຖະບານອະນຸຍາດ ເພື່ອກະກຽມໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງການປະມູນເອົາສິດສຳປະທານ;​
 • ສ້າງຖານຂໍ້ມູນ, ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນຜົນການສຳຫຼວດທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ. ສັງລວມປະລິມານສະສົມແຮ່ທາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງ, ປະມູນ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ແລກປ່ຽນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເປັນຄະນະກໍາມະການ ປະມູນສິດສໍາປະທານບໍ່ແຮ່;
 • ກວດກາ, ຕີລາຄາດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ກ່ຽວກັບ ການຊອກຄົ້ນ, ສໍາຫຼວດ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ, ເຕັກນິກ-ເຕັກໂນໂລຊີ.​ ປະເມີນມູນຄ່າການຊອກຄົ້ນ,  ສໍາຫຼວດ ໂດຍສົມທຽບກັບບົດລາຍງານ ແລະ ການປະຕິບັດຕົວຈິງຢູ່ພາກໜາມ ລາຍງານລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳ ແລະ ພິຈາລະນາໃຫ້ກົມຮັບຮອງ.
 • ວິໄຈ, ກວດສອບຕົວຢ່າງແຮ່ທາດ, ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດ, ກວດສອບຄຸນນະພາບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອ ຈາກກິດຈະການລົງທຶນຂຸດຄົ້ນ ແລະ ປຸງແຕ່ງແຮ່ທາດ;
 • ພິຈາລະນາ ແລະ ຢັ້ງຢືນເຂດເນື້ອທີ່ ກ່ຽວກັບ ການເກັບກຳຂໍ້ມູນແຮ່ທາດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄໍາເຫັນ ທາງດ້ານເຕັກນິກຕໍ່ການຂໍຂະຫຍາຍ ຫຼື ສົ່ງເນື້ອທີ່ສໍາປະທານ, ການສະ ເໜີຂໍຕໍ່ອາຍຸໃບອະນຸຍາດໃນ​ໄລຍະການຊອກຄົ້ນ, ການສຳຫຼວດ​ແຮ່ທາດ ຂອງການລົງທຶນດ້ານ ແຮ່ທາດ ເພື່ອສະເໜີລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາ;
 • ຕິດຕາມກວດກາວຽກ​ງານ​ເຕັກນິກ​ຢູ່ພາກສະໜາມ​ໃນ​ໄລ​ຍະການຊອກຄົ້ນ, ການສຳຫຼວດແຮ່ທາດ ຂອງການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ;
 • ກວດກາ ​ແລະ ຢັ້ງຢືນຕໍ່ການຂໍນຳເອົາຕົວຢ່າງແຮ່ທາດໄປວິໄຈຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຂອງໂຄງການຮ່ວມມື, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ, ໂຄງການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ໃນ​ໄລຍະການຊອກຄົ້ນ ແລະ ການສໍາຫຼວດ​ແຮ່ທາດ;
 • ປັກຫຼັກໝາຍເຂດສຳ​ປະທານ ເພື່ອການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສໍາຫຼວດແຮ່ທາດ;
 • ກວດກາ, ຕິດຕາມ, ອອກແຈ້ງການເກັບຄ່າສຳປະທານເນື້ອທີ່ຊອກ​ຄົ້ນ, ສຳ​ຫຼວດແຮ່ທາດ ແລະ ພັນທະອື່ນໆ ຕາມສັນຍາ ແລະ ກົດໝາຍ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ມີຄຳເຫັນ​ໃຫ້​ພາກສ່ວນ​ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕໍ່ການຂໍນຳເຂົ້າ-ສົ່ງອອກພາຫະນະ, ອຸປະ ກອນ-ກົນຈັກ, ແຮງງານຕ່າງປະເທດ ແລະ ສານເຄມີ ທີ່ຮັບໃຊ້ວຽກງານຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາແກ້​ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ໃນກິດຈະການລົງທຶນຊອກ​ຄົ້ນ ແລະ ສຳ​ຫຼວດແຮ່ທາດ;    
 • ສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມທັງ​ແລກປ່ຽນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້​ມູນກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ສ້າງ​ແຜນການ,​ ແຜນ​ງົບປະມານ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ​ແລະ ​ແຜນການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ, ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ຊັບສົມບັດ, ພາຫະ​ນະ, ວັດຖຸ​ອຸປະກອນ​ຮັບ​ໃຊ້​ສ່ວນ​ລວມຂອງ​ກົມ ຕາມລະບຽບການ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳ ພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.
 • ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄຳສັ່ງ, ລະບຽບການ, ແຈ້ງການ ແລະ ຄຳແນະນຳ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ. ຄຸ້ມຄອງບັນດາກິດຈະການຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ບໍລິການວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ກ່ຽວກັບ ການສຳຫຼວດສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ມາດຕາສ່ວນຕ່າງໆ, ການຊອກຄົ້ນ, ການສຳຫຼວດ, ບໍລິການ ຂໍ້ມູນທໍລະນີສາດ-ແຮ່ທາດ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມ, ສຳມະນາ, ຝຶກອົບຮົມ, ທັດສະນະສຶກສາ ຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ພິທີເຈລະຈາ ແລະ ເຊັນສັນຍາ, ອະນຸສັນຍາ, ບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ ກັບ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດ ຖະມົນຕີ;
 • ພົວພັນ, ປະສານສົມທົບວຽກງານກັບພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ເພື່ອປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງກົມ ໃຫ້ສຳເລັດ;
 • ອອກ, ຕໍ່ ແລະ ລົບລ້າງ ໃບອະນຸຍາດຊອກ​ຄົ້ນ, ສຳ​ຫຼວດແຮ່ທາດ​ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະ ມົນຕີ
 • ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມການປະຕິບັດແຜນການ ແລະ ປະເມີນຜົນ, ຕີລາຄາ, ຈັດປະ ເພດບັນດາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ, ໂຄງການຮ່ວມມື, ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ບັນດາບໍລິ ສັດລົງທຶນຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ​;
 • ຮຽກເຊີນ, ອອກແຈ້ງເຕືອນບັນດາບໍລິສັດລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ທີ່ບໍ່ປະຕິບັດຕາມສັນຍາ, ລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສະເໜີີສັ່ງໂຈະ ຫຼື ງົດການຕໍ່ໃບອະນຸຍາດຊອກຄົ້ນ ແລະ ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ​ ຂອງບັນດາບໍລິສັດຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຮັບຮອງເອົາແຜນການ, ບົດລາຍງານ, ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານທໍລະນີສາດ ເຊັ່ນ: ການສຳຫຼວດສ້າງແຜນທີ່ທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ, ໂຄງການຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດແຮ່ທາດ ມາດຕາ ສ່ວນຕ່າງໆ ລວມທັງໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດໃນໄລຍະຊອກຄົ້ນ, ສຳຫຼວດ ຕາມກົດໝາຍ, ສັນຍາ ແລະ ລະບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມການເຫັນດີຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ວິໄຈແຮ່ທາດ, ກວດສອບ, ຢັ້ງຢືນ, ຮັບຮອງເອົາຜົນການວິໄຈແຮ່ທາດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນແຮ່ທາດຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ທີ່ດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານແຮ່ທາດ;
 • ເຊັນເອກະສານທາງລັດຖະການ ທີ່ພົວພັນເຖິງໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ນຳໃຊ້ສຳນັກງານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະຂອງລັດ, ງົບປະມານ ແລະ ລາຍຮັບ ວິຊາການ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ​ໂດຍສອດຄ່ອງຕາມລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ປະກອບດ້ວຍ 6 ພະແນກ ແລະ 1 ກອງສຳຫຼວດ ດັ່ງນີ້:

 • ພະແນກສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 • ພະແນກທໍລະນີສາດ ແລະ ​ ​ແຮ່​ທາດ;
 • ພະແນກຄຸ້ມຄອງສຳປະທານ;
 • ພະ​ແນ​ກ​ເຕັກນິກ​ທໍລະນີ​ສາດ ແລະ ​​ແຮ່​ທາດ;
 • ພະແນກຂໍ້ມູນທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ;
 • ພະແນກວິໄຈແຮ່ທາດ;
 • ກອງ​ສຳ​ຫຼວດທໍລະນີ​ສາດ ແລະ ​ແຮ່​ທາດ.

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີໂທ: 021 212080,  ແຟັກ: 021 222539

X