• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

          ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ກທພ” ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “Department of Energy Business”, ຊື່ຫຍໍ້ “DEB” ແມ່ນກົມບໍລິຫານວິຊາການຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການພັດທະນາທຸລະກິດພະລັງງານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

 • ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ລົງທຶນໂດຍພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ   ເອກກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນພາລະບົດບາດ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ສະໜອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານໂຄງການຕ່າງໆ, ຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການກ່ຽວກັບການລົງທຶນ, ວິໄຈຜົນປະໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ, ການຊື້ຂາຍ ແລະ ຕະຫຼາດພະລັງງານຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງ ກະຊວງພະລັງງານບໍ່ແຮ່;
 • ທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານວິຊາການຕໍ່ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ລວມທັງບົດສຶກສາ ຫຼື ບົດລາຍງານທາງດ້ານສັງຄົມ-ສິ່ງແວດລ້ອມ, ດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ແລະ ດ້ານການເງິນພ້ອມດ້ວຍເອກະສານອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານທຸກປະເພດ ຕາມທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນພາລະບົດບາດ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຈາກໂຄງການພັດທະນາທຸລະກິດພະລັງງານ ໂດຍພາກສ່ວນ ຫຼື ແລະ ເອກະຊົນ ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນທາງດ້ານກົດໝາຍ ແລະ ຂໍ້ຜູກພັນສັນຍາ ຕໍ່ການອະນຸມັດການລົງທຶນໃນຂະແໜງທຸລະກິດພະລັງງານ. ຮ່າງ, ເຈລະຈາ ແລະ ຮ່ວມເຊັນເອກະສານສັນຍາ ຂອງບັນດາທຸລະກິດພະລັງງານ ແລ້ວລາຍງານຂັ້ນເທິງເພື່ອຂໍ້ທິດຊີ້ນຳ ຫຼື ຂໍອະນຸມັດພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອຳນາດລົງລາຍເຊັນ;
 • ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອື່ນທີກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງ ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ແລະ ຂະແໜງການອຶ່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພຶ່ອຄິດໄລ່ ຫຼື ນຳສະເໜີອັດຕາຄ່າພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄ່າທຳນຽມຕ່າງໆ ໃຫ້ເໝາະສົມຕາມຂອບເຂດນະໂຍບາຍ ເພຶ່ອແນ່ໃສ່ການສົ່ງເສີມການພັດທະນາທຸລະກິດລັງງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບັນດາເງຶ່ອນໄຂຄວາມສາມາດ ຊອກຫາທຶນໄດ້ຂອງແຕ່ລະໂຄງການ ແລ້ວລາຍງານຕໍ່ອົງການທີ່ມີ ສິດອຳນາດຕົກລົງລາຍເຊັນ;
 • ສົມທົບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງບັນດາກະຊວງ ແລະ ອົງການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຄຳເຫັນປັບປຸງກົດໝາຍ, ລະບຽບການທີ່ພົວພັນເຖິງການພັດທະນາທຸລະກິດພະລັງງານໃຫ້ກະທັດລັດ, ຮັດກຸມ ແລະ ໂປ່ງໃສ ເພຶ່ອແນ່ໃສ່ການດຶງດູດການລົງທຶນໃນຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ໃຫ້ລະດົມທຶນໄດ້ໄດ້ໃນຮູບແບບເອົາໂຄງການເປັນຕົວຄ້ຳປະກັນ;
 • ໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານກົດໝາຍ, ການເງິນ, ການທະນາຄານ ແລະ ລະບຽບບໍລິການຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນການເງິນໃຫ້ປະຊາຊົນ ແລະ ນັກທຸລະກິດ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການພະລັງງານໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
 • ບໍລິຫານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການດຳເນີນການກໍ່ສ້າງໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານ ແລ້ວສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ;
 • ເປັນຫອງເລຂາປະຈຳການໃຫ້ຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດຕ່າງໆ ຕົວຢ່າງ: ຄະນະກຳມະການປະສານງານການພັດທະນາໄຟຟ້າ, ຄະນະຊີ້ນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານໃດນຶ່ງ ຕາມແຕ່ກໍລະນີ ແລະ ເປັນໜ່ວຍງານຕາງໜ້າລັດຖະບານໃນການປະສານງານກັບຜູ້ພັດທະນາໂຄງການທຸລະກີດພະລັງງານ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານພາຍໃຕ້ສັນຍາຕ່າງໆ ລວມທັງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ລັດຖະບານມີກັບຜູ້ພັດ ທະນາໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານ;
 • ບັນຈະຊັບຊ້ອນ, ສຶກສາອົບຮົມ, ບຳລຸງຮັກສາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ ຕາມລະບຽບການ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ປະກອບບັນ​ດາ​ພະ​ແນກ​ການດັ່ງ​ນີ້

1.     ພະແນກສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

2.     ພະແນກສັນຍາ;

3.     ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ;

4.     ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ.

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 452539

website: www.poweringprogress.org

X