• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

          ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ກທພ” ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “Department of Energy Business”, ຊື່ຫຍໍ້ “DEB” ແມ່ນກົມບໍລິຫານວິຊາການຢູ່ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ກະຊວງ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການພັດທະນາທຸລະກິດພະລັງງານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

 • ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃສ່ໃນການປັບປຸງກົດໝາຍ, ລະບຽບຫຼັກການຂອງກະຊວງ ຫຼື ພາກສ່ວນອື່ນຂອງລັດ ທີ່ພົວພັນເຖິງການພັດທະນາທຸລະກິດພະລັງງານ ໃຫ້ກະທັດຮັດ, ຮັດກຸມ ແລະ ໂປ່ງໃສ;
 • ປະກອບຄຳເຫັນເຂົ້າໃສ່ໃນວິໄສທັດ, ຍຸດທະສາດ, ແຜນພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າໃນແຕ່ລະໄລ ຍະ ລວມທັງແຜນເຊື່ອມໂຍງລະບົບ ແລະ ການຊື້-ຂາຍພະລັງງານໄຟຟ້າກັບຕ່າງປະເທດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ສັງລວມຂໍ້ມູນໂຄງການ ເພື່ອຈຸດປະສົງການເລືອກເຟັ້ນ, ຄັດຈ້ອນທ່າແຮງໃນການພັດ ທະນາທຸລະກິດພະລັງງານ ເພື່ອການສະໜອງຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານວິຊາການ ກ່ຽວກັບ ທຸລະກິດພະລັງງານ, ວິໄຈທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ການຕະຫຼາດພະລັງງານ;
 • ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານປະເພດຕ່າງໆ ທີ່ລົງທຶນໂດຍພາກລັດ ແລະ/ ຫຼື ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ;
 • ຊຸກຍູໃຫ້ຜູ່ພັດທະນາແຕ່ລະໂຄງການປະສານສົມທົບກັບອົງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ໃນບັນຫາການນໍາໃຊ້ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ຍືນຍົງ ຄຽງຄູ່ກັບການຫຼຸດ ຜ່ອນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ່ຕໍ່າສຸດ;
 • ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ພົວພັນດ້ານກົດໝາຍ, ການເງິນ, ການທະນາຄານ ແລະ ລະບຽບການບໍລິການຕ່າງໆຂອງສະຖາບັນການເງິນ ໃຫ້ນັກທຸລະກິດ ແລະ ຂະແໜງການຂອງລັດ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງ ການໄຟຟ້າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການໄຟຟ້າ ທັງໃນໄລຍະສຶກສາ, ກໍ່ສ້າງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ມອບໂອນໂດຍມີການສະຫຼຸບລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊາບເປັນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະກອບຄໍາເຫັນທາງດ້ານວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບເຕັກນິກ, ການເງິນ, ດ້ານນິຕິກຳ ອັນເປັນພື້ນຖານ ໃຫ້ແກ່ການພິຈາລະນາອະນຸມັດການສຶກສາໂຄງການ, ການລົງທຶນໃນຂະແໜງ ໄຟຟ້າ ແລະ ກິດຈະການອື່ນທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງໄຟຟ້າ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມໃນຂະບວນການສຶກສາ, ທົບທວນ ແລະ ປະກອບຄຳເຫັນ ຕໍ່ບົດສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ້ານເຕັກນິກ-ການເງິນ ລວມທັງບົດສຶກສາ ຫຼື ບົດລາຍງານທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ;
 • ເປັນເຈົ້າການປະສານງານ ແລະ ຕິດຕາມ-ກວດກາວຽກງານສັງຄົມ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ຕາມສັນຍາສຳປະທານ ຕະຫຼອດໄລຍະໂຄງການ;
 • ເປັນເຈົ້າການຮ່າງ ແລະ ເຈລະຈາບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ, ສັນຍາພັດທະນາໂຄງການ ແລ້ວລາຍງານຂັ້ນເທິງເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນໍາ ຫຼື ຂໍອະນຸມັດໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ມີສິດອໍານາດລົງລາຍເຊັນ;
 • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຄວ້າປະກອບຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ປະສິດທິຜົນຂອງໂຄງການ, ຜົນປະ ໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງລັດ ແລະ ເນື້ອໃນບັນດາເອກະສານສັນຍາ ເພື່ອເຈລະ ຈາຕໍ່ລອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ ຈາກໂຄງການທຸລະກິດໄຟຟ້າຢ່າງມີຫຼັກການ ບົນພື້ນຖານການປະ ຕິບັດນະໂຍບາຍ ແລະ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການເຈລະຈາສັນຍາຊື້-ຂາຍໄຟຟ້າ, ເອກະສານທາງດ້ານການເງິນ, ເອກະສານພັນທະ ທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ລວມທັງເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ພົວພັນກັບສັນຍາສຳປະທານ;
 • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການວິເຄາະເນື້ອໃນບັນດາເອກະສານສັນຍາ, ລາຄາໄຟຟ້າ ໄປຄຽງຄູ່ກັບຜົນປະ ໂຫຍດທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນຂອງລັດ ຈາກໂຄງການໄຟຟ້າ ເພື່ອປະກອບເປັນຂໍ້ມູນໃນການເຈລະຈາ;
 • ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານວິຊາການແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນໃນການພັດທະນາ, ສ້າງສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບທຸລະກິດພະລັງງານ ທີ່ຢູ່ໃນຂອບເຂດສິດອະນຸມັດຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານພາຍໃຕ້ສັນຍາຕ່າງໆລວມທັງບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ທີ່ລັດຖະ ບານມີກັບຄູ່ສັນຍາທຸລະກິດພະລັງງານ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກອງເລຂາ ແລະ/ຫຼື ເປັນກຳມະການໃນຄະນະກໍາມະການສະເພາະກິດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄະນະຊີ້ນໍາຮ່ວມໂຄງການ, ຄະນະປະມູນເພື່ອຈັດຫາຜູ່ລົງທຶນຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ ແລະ ເປັນໜ່ວຍງານທີ່ຕາງໜ້າໃຫ້ລັດຖະບານໃນການປະສານງານກັບພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະມາຊິກໃນສະພາບໍລິຫານ ຂອງໂຄງການທຸລະກິດຜະລິດໄຟຟ້າສະເພາະ ຕາມ ການແຕ່ງຕັ້ງ;
 • ຢັ້ງຢືນແຜນນຳເຂົ້າ ແລະ/ຫຼື ສົ່ງອອກຄືນ ວັດຖຸ-ອຸປະກອນ, ແຮງງານ, ພາຫະນະ, ກົນຈັກ ເພື່ອມາຮັບໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງ ແລະ ດຳເນີນໂຄງການ ຕາມແຕ່ກໍລະນີ;
 • ຕິດຕາມການຈ່າຍຄ່າພາກຫຼວງ, ອາກອນກຳໄລ, ອາກອນລາຍໄດ້, ຄ່າປັບໃໝ ແລະ ຄ່າຊັກຕ່າງໆ ທີ່ຈະຖືກຈ່າຍໂດຍໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານ;
 • ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຕ່າງໆ ຂອງກົມລວມມີ: ວັດຖຸ, ອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະງົບປະມານຂອງລັດ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກະຊວງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ງ, ບໍາລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນໍາສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ປະຕິບັດການປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນ ແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍ ສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດໄຟຟ້າ ໃນການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ ພະລັງງານໄຟຟ້າຂອດການຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຂອງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ;
 • ອອກຈົດໝາຍ ຫຼື ແຈ້ງການ ໂດຍກົງເຖິງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນ ເພື່ອຄວາມຄ່ອງຕົວ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟ້າຕ່າງໆ;
 • ຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີອັດຕາຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິຊາການ ທີ່ຕິດພັນກັບທຸລະກິດພະລັງ ງານໄຟຟ້າ ເພື່ອໃຫ້ຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາຮັບຮອງ ແລະ ຮຽກເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການວິ ຊາການ ຕາມທີ່ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກຳນົດໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ກຳນົດມາດຕະຖານ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງຜູ່ລົງທຶນ ທີ່ຈະສາມາດເປັນຜູ່ພັດທະນາ ທັງໃນຮູບແບບ ປະມູນ ແລະ ບໍ່ຜ່ານການປະມູນ;
 • ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເຈລະຈາຕໍ່ລອງຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດໃຫ້ໄດ້ສູງສຸດ ຈາກໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ລົງທຶນໂດຍລັດ ແລະ/ຫຼື ເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ບົນພື້ນຖານການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍນະໂຍບາຍ ຂອງລັດວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ໃຫ້ໂຄງການສາມາດພັດທະນາໄດ້;
 • ກວດກາ ຫຼື ວ່າຈ້າງທີ່ປຶກສາ ເພື່ອມາກວດກາຂໍ້ມູນສະເພາະດ້ານໃດໜຶ່ງ ຫຼື ທັງໝົດຂອງເອກະ ສານໂຄງການຕາມຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ມີຄຳເຫັນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງແກ້ໄຂປັບປຸງ ກ່ອນສະ ຫຼຸບລາຍງານ, ສະເໜີລັດຖະບານອະນຸມັດ;
 • ຮັບຮອງ ແລະ/ຫຼື ປະຕິເສດຜົນການສຶກສາດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ, ການສຶກສາສັງຄົມ ແລະ ອະນຸ ຍາດສະເພາະ ແນໃສ່ຄວາມກົມກຽວກັບເອກະສານສັນຍາໂຄງການ;
 • ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງແຕ່ງຕັ້ງ ຫຼື ຍຸບເລີກຄະນະກຳມະການສະເພາະກິດໃດໜຶ່ງ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການ ພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າ ຫຼື ໂຄງການທຸລະກິດພະລັງງານໄຟຟ້າ ຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະ ມົນຕີ;
 • ສະເໜີຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາສັ່ງໂຈະຊົ່ວຄາວ ຫຼື ໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ກ່ຽວພັນກັບການພັດທະນາ ໂຄງການໄຟຟ້າ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ ຫຼື ສັນຍາສະເພາະ;
 • ເຊັນເອກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະ ມົນຕີ;
 • ປະສານໃຫ້ພາກສ່ວນລັດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຕິບັດພັນທະສັນຍາຂອງຝ່າຍລັດ ຕາມພາລະບົດບາດ ແລະ ຕິດຕາມ, ທວງ ແລະ ບັງຄັບໃຊ້ສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ຄູ່ສັນຍາປະຕິ ບັດພັນທະຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
 • ປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດພັນທະໂຄງການຕາມສັນຍາ ທີ່ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງໂຄງການ;
 • ເຊີນຜູ່ພັດທະນາ, ຜູ່ລົງທຶນ, ທີ່ປຶກສາ, ຄູ່ສັນຍາຂອງລັດຖະບານ, ອົງການສາກົນມາອະທິບາຍ ໃຫ້ຂໍ້ມູນ, ລາຍງານ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ເຈລະຈາ ໃນເວລາມີຄວາມຈໍາເປັນ, ເລັ່ງທວງໃຫ້ຄູ່ສັນຍາປະຕິບັດສັນຍາ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການ, ໃຫ້ຄໍາແນະນໍາແກ່ຜູ່ຕາງໜ້າຂອງລັດ ຖະບານທີ່ເປັນຄູ່ສັນຍາ ເພື່ອປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂສັນຍາ ແລະ/ຫຼື ດໍາເນີນຂັ້ນຕອນຍົກ ເລີກສັນຍາຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ໃນສັນຍາ;
 • ພິຈາລະນາອອກໃບຢັ້ງຢືນການສຳເລັດພັນທະຂອງໂຄງການ ທີ່ກຳນົດໄວ້ໃນສັນຍາສຳປະທານ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ມີຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການສະເໜີຕໍ່ອາຍຸ, ການສັ່ງໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກສັນຍາ ທີ່ລັດຖະບານ ມີສັນຍາຮ່ວມກັບຜູ່ພັດທະນາໂຄງການ ຫຼື ບໍລິສັດໂຄງການ ເພື່ອລາຍງານຂັ້ນເທິງພິຈາລະນາ;
 • ນຳສະເໜີລັດຖະມົນຕີຕົກລົງ ຫຼື ໃຫ້ທິດຊີ້ນຳການນຳໃຊ້ມາດຕະການ ລວມມີແຈ້ງເຕືອນ, ປັບ ໄໝ, ສັ່ງຢຸດຊົ່ວຄາວ ແລະ ຍົກເລີກສັນຍາ ຕໍ່ຜູ້ລະເມີດສັນຍາຕາມແຕ່ລະກໍລະນີ;
 • ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ພົວພັນກັບການພັດທະນາທຸລະກິດພະລັງງານ;
 • ນຳໃຊ້ງົບປະມານຂອງໂຄງການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນງົບປະມານຂອງລັດ ໃນການເຄື່ອນໄຫວໜ້າທີທີ່ວຽກງານສະເພາະຂອງໂຄງການ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ດຳເນີນການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງກົມຕາມການຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ;
 • ນໍາສະເໜີການປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍ ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ບຸກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງລັດຖະມົນຕີ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

ກົມທຸລະກິດພະລັງງານ ປະກອບບັນ​ດາ​ພະ​ແນກ​ການດັ່ງ​ນີ້

1.     ພະແນກສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;

2.     ພະແນກສັນຍາ;

3.     ພະແນກພັດທະນາໂຄງການ;

4.     ພະແນກຕິດຕາມໂຄງການ.

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມທຸລະກິດພະລັງງານ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 452539

website: www.poweringprogress.org

X