• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

          ອີງ​ຕາມ​ດຳ​ລັດ ຂອງ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ສະ​ບັບ​ເລກ​ທີ່ 372/ນຍ, ລົງ​ວັນ​ທີ 21/10/2011 ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່, ກົມ​ຈັດ​ຕັ້ງ ແລະ ພະ​ນັກ​ງານ (ຂຽນຫຍໍ້ ຈ​ພ) ແມ່ນ​ກົມ​ໜຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ລະ​ບົບ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ຂອງ​ກະ​ຊວງ​ພະ​ລັງ​ງານ ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ມີ​ພາ​ລະ​ບົດ​ບາດ​ຊ່ວຍ​ຄະ​ນະ​ພັກ​ກະ​ຊວງ ແລະ ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ໃນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ຫັນ​ເອົາ​ແນວ​ທາງ, ແຜນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ, ທິດ​ນຳ ແລະ ຫຼັກ​ກ​ານ​ຕ່າງ​ຂອງ​ພັກ, ລັດ​ຖະ​ບານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ພັກ-ພະ​ນັກ​ງານ ແລະ ວຽກ​ງານ​ແນວ​ຄິດ​ທີ່​ກຳ​ນົດ​ອອກ​ໃນ​ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ ເພື່ອ​ໃຫ້​ສອດ​ຄ່ອງ​ກົບ​ຈຸດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ຂະ​ແໜງ​ການ.

2. ໜ້າທີ່ລວມຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

 •  ສຶກສາ, ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງ, ແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດຖະບານ, ແຜນການ, ແຜນງານຂອງກະຊວງ ໃຫ້ກາຍເປັນໂຄງການ ແລະ ແຜນວຽກລະອຽດຂອງກົມ;
 • ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ບົດແນະນຳ ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆຂອງພັກ, ລັດຖະບານ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ ແລະ ວຽກງານແນວຄິດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບ;
 • ຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕີລາຄາຈັດປະເພດ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຂອງຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ລວມທັງບັນດາລັດວິສາຫະກິດ;
 • ປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າການສອບເສັງຄັດເລືອກ, ການບັນຈຸລັດຖະກອນໃໝ່ໃສ່ຕຳແໜ່ງງານຕ່າງໆ ຂອງກະຊວງ ແລະ ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຄະນະພັກກະຊວງ ຫຼື/​ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ພິຈາລະນາການບັນຈຸ-ສັບຊ້ອນ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ໝູນວຽນຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ຍ້ອງຍໍ, ອອກຮັບບໍາເນັດ-ບຳນານ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ຕໍ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂອງ ກະຊວງຕາມລະບຽບການ;
 • ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະພັກກະຊວງ ຫລື/​ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ໃນການໂຄສະນາສຶກສາອົບ ຮົມການເມືອງແນວຄິດ ພ້ອມ​ທັງຕິດຕາມ, ຄຸ້ມຄອງສະມາຊິກພັກ-ພະນັກງານ ທີ່ຂຶ້ນກັບການຄຸ້ມຄອງຂອງອົງຄະນະພັກກະຊວງ;
 • ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນສະຖິຕິ, ຊີວະປະຫວັດຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານບຳນານ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີຄະນະພັກກະຊວງ ຫຼື/​ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ເພື່ອພິຈາລະນາປັບປຸງພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ແລະ ໂຄງປະກອບ ຂອງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງຂະແໜງການພະລັງ ງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ຊີ້ນຳ ແລະ ແນະນຳວຽກງານຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກງານຈັດຕັ້ງຢູ່ຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາລັດວິສາ ຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ;
 • ລາຍງານສະພາບການເມືອງ-ແນວຄິດ ຂອງສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານ-ກຳມະກອນຂອງລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ ໃຫ້ຄະນະພັກກະຊວງ ຫຼື/​ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ເປັນປົກກະຕິ;
 • ຂຶ້ນແຜນ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສົມບັດ ແລະ ນຳໃຊ້ງົບປະມານ, ວັດຖຸອຸປະກອນ ແລະ ພາຫະນະຕ່າງໆ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມ ຕາມລະບຽບການ ແລະ ແຜນການ ຕາມການອະນຸມັດ;
 • ສ້າງແຜນການ, ສະຫຼຸບລາຍງານການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງກົມປະຈຳເດືອນ, 3 ເດືອນ, 6 ເດືອນ, 9 ເດືອນ ແລະ ປະຈຳປີ ເພື່ອລາຍງານລັດຖະມົນຕີ;
 • ຕິດຕາມກວດກາການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ກວດກາລັດໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ຫ້ອງການຂອງຄະນະພັກກະຊວງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍ ຂອງຄະນະພັກກະຊວງ ຫຼື ລັດຖະມົນຕີ.
 • ຮ່າງຄຳສັ່ງ, ບົດແນະນຳ ແລະ ແຈ້ງການຕ່າງໆ ຂອງຄະນະພັກກະຊວງ ຫຼື/​ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ຕາມການມອບໝາຍ;
 • ອອກບົດແນະນຳ, ແຈ້ງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ ຕາມການເຫັນດີຂອງຄະນະພັກກະຊວງ ຫຼື/​ແລະ ລັດຖະມົນຕີ;
 • ສະເໜີຂໍຄຳເຫັນ, ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອງຄະນະພັກກະຊວງ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານພັກ-ພະນັກ ງານ, ວຽກງານແນວຄິດ ແລະ ວຽກງານນະໂຍບາຍອື່ນໆ;
 • ສົມທົບກັບຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຕິດຕາມ, ກວດກາ, ຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມ ແລະ ພິຈາລະນາແກ້ໄຂບັນຫາ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມສຳມະນາ, ດຳເນີນຊີວິດການເມືອງ, ຮໍ່າຮຽນແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິຕ່າງໆຂອງພັກຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງວຽກງານ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ເຕົ້າໂຮມບັນດາໂຄງການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ, ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ໃຫ້ມີລັກສະນະລວມສູນ ແລະ ເປັນແຜນລວມຂອງກະຊວງ;
 • ພົວພັນດ້ານວິຊາການກັບບັນດາກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ;
 • ເຊັນເອກະສານຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກົມ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພັກກະຊວງ ຫຼື/​ແລະ ລັດຖະມົນຕີ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

1. ພະແນກບໍລິຫານ ແລະ ສັງລວມ.

2. ພະແນກກົງຈັກ ແລະ ພະນັກງານ.

3. ພະແນກນະໂຍບາຍ.

4. ພະແນກພັກ ແລະ ອົງການມະຫາຊົນ.

5. ພະແນກປ້ອງກັນພັກ-ພະນັກງານ.

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

 

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ ແລະ ແຟັກ: 021 454712, 021 413003

X