• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກົມກວດກາ

1. ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງກົມກວດກາ

ກົມກວດກາ ມີຊື່ຫຍໍ້ວ່າ “ກກ” ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ “Department of Inspection” ຊື່​ຫຍໍ້​ “DoI” ແມ່ນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງກະຊວງ​ພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່ ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກວດກາກະຊວງໃນການຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄຳສັ່ງ, ກົດໝາຍ,​ ລະບຽບຫຼັກການຕ່າງໆຂອງພັກ-ລັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກວດກາພັກ,​ ກວດກາລັດ ແລະ ສະກັດກັ້ນ-ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນຂະແໜງການພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່.

2. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງກົມກວດກາ

 • ຄົ້ນຄວ້າເຊື່ອມຊຶມ ແລະ ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ, ກົດໝາຍ, ລະ ບຽບຫຼັກການຕ່າງໆຂອງພັກ ແລະ ລັດ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກວດກາ, ມະຕິກອງປະຊຸມວຽກງານກວດກາທົ່ວປະເທດໃນແຕ່ລະໄລຍະ ມາເປັນແຜນການລະອຽດທີ່ສອດຄ່ອງກັບຈຸດພິເສດ ແລະ ສະພາບຕົວຈິງຂອງກະຊວງ​ພະລັງງານ ​ແລະ ບໍ່​ແຮ່;
 • ຄົ້ນຄວ້າຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນຂົງເຂດພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ທິດທາງແຜນການ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆຂອງກະຊວງ ເປັນແຜນການ, ແຜນງານ, ໂຄງການ, ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການລະອຽດ ໃນການດຳເນີນການກວດກາ;
 • ຂຶ້ນແຜນການປະຈໍາປີ ກ່ຽວກັບ ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານກວດກາ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາພັກ-ລັດ,​ ແຜນງົບປະມານ, ແຜນຄົນ ບົນພື້ນຖານມະຕິ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຈຳປີ ຂອງກະຊວງ ແລະ ອົງການກວດກາລັດຖະບານ ທີ່ໄດ້ວາງອອກໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດທຸກຂັ້ນ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດທຸກຄົນທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ ຕໍ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ມະຕິ, ​ຄຳສັ່ງຕ່າງໆຂອງພັກ, ລະ ບຽບກົດໝາຍຂອງລັດ, ຕໍ່ການປະຕິບັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ, ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ, ຄະນະກວດກາພັກກະຊວງ ແລະ ປະທານອົງ ການກວດກາລັດຖະບານ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາການອອກ ແລະ ການປະຕິບັດນິຕິກໍາລຸ່ມກົດໝາຍຂອງກະຊວງ ທີ່ມີການລະ ເມີດ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບແນວທາງນະໂຍບາຍ,​ ມະຕິ, ຄໍາສັ່ງ,​ ລະບຽບກົດໝາຍຂອງລັດຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງ;
 • ກວດກາສະກັດກັ້ນປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ​;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນປະຫວັດການເມືອງ,​ ປະກົດການການເຄື່ອນໄຫວການເມືອງ, ຮັບແຈ້ງຊັບສິນ-ລາຍຮັບ ແລະ ໜີ້ສິນ ຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ​ ພ້ອມຄຸ້ມຄອງ, ປ້ອງກັນ ແລະ ນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາຄຳຮ້ອງ, ຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ-ຮ້ອງທຸກ ແລະ ບັດສົນເທ ຫຼື ຈົດໝາຍລາຍງານເຫດຂອງພົນລະເມືອງ ກ່ຽວກັບ ການກະທຳ ຫຼື ການຕົກລົງບັນຫາໃດໜື່ງ ທີ່ລະເມີດກົດລະບຽບພັກ, ກົດໝາຍລັດ ຂອງການຈັດຕັ້ງ, ສະມາຊິກພັກ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກ ງານລັດວິສາຫະກິດໃນການຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຄຳສະເໜີ ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ພົວພັນກັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ພ້ອມລາຍງານຜົນການຄົ້ນຄວ້າຕໍ່ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ຄະນະກວດກາພັກກະຊວງ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດເລີ່ມແຕ່ຫົວທີີ, ກວດກາການນໍາໃຊ້ງົບປະມານຮັບໃຊ້ວຽກງານຂອງກະຊວງ, ກວດກາແຫຼ່ງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍວິຊາການ, ເງິນຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງໂຄງການ, ກອງທຶນ, ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຕ່າງປະເທດ ຕໍ່ບັນດາການຈັດຕັ້ງລັດບໍລິຫານ-ວິຊາການ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂື້ນກັບກະຊວງ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມນຳບັນດາກົມ, ລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງໃນການຮ່າງສັນຍາ, ຕິດຕາມຄຸ້ມຄອງບັນດາໂຄງການລົງທຶນໂດຍພາກເອກະຊົນ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງ ທີ່ຕິດພັນກັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່;
 • ເຂົ້າຮ່ວມເປີດຊອງປະມູນໃນການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງເຄື່ອງຮັບໃຊ້ບໍລິຫານຫ້ອງການ ແລະ ໂຄງການຕ່າງໆ ນຳບັນດາກົມກອງ ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງ;
 • ປະສານສົມທົບກັບຄະນະກວດກາສູນກາງພັກ, ອົງການກວດກາລັດຖະບານ, ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ບັນດາກົມວິຊາການ ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງດຳເນີນການກວດກາບັນດາຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງສັງຄົມອື່ນໆ, ນັກທຸລະກິດພາຍໃນ-ຕ່າງປະເທດ ແລະ ພົນລະເມືອງລາວຕໍ່ການ ເຄື່ອນໄຫວທີ່ລະເມີດກົດໝາຍ, ຂໍ້ກຳນົດ, ລະບຽບການຕ່າງໆທີ່ກະຊວງວາງອອກ;
 • ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຕູ້ຮັບຄຳຮ້ອງ-ຄຳສະເໜີ ພ້ອມທັງຕິດຕາມເອົາຂໍ້ມູນຕາມຄຳຮ້ອງ ແລະ ຄຳສະເໜີຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອມາຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິເຄາະ-ວິໄຈ ແລ້ວລາຍງານລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານກວດກາກະຊວງ ເພື່ອຂໍທິດຊີ້ນຳໃນການແກ້ໄຂຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ;
 • ຮັບສາຍດ່ວນທາງໂທລະສັບຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກ່ຽວກັບ ຄຳຕຳນິຕິຊົມ, ສົ່ງຂ່າວ ແລະ ຫາງສຽງຕ່າງໆຂອງສັງຄົມ ທີ່ມີຕໍ່ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ, ວິເຄາະ-ວິໄຈ ແລະ ລາຍງານຂັ້ນເທິງ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ;
 • ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜົນຂອງການກວດກາ ແລະ ຜົນຂອງການກວດສອບຕໍ່ກັບຫ້ອງການກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ສະຖາບັນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ;
 • ສະຫຼຸບຕີລາຄາ, ຄົ້ນຄວ້າວິໄຈຜົນຂອງການກວດກາຕ່າງໆ, ນໍາສະເໜີຄວາມຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ວິທີການ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂຜົນກວດກາດັ່ງກ່າວ ພ້ອມທັງຮວບຮວມສຳນວນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງໝົດ ນຳສົ່ງຂັ້ນເທິງ ເພື່ອພິຈາລະນາແກ້ໄຂຕາມລະບຽບກົດໝາຍ;
 • ປະຕິບັດການກວດກາຕາມຄຳສັ່ງ ແລະ ການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ;
 • ເຂົ້າຮ່ວມການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄະລາກອນ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມ, ຫ້ອງການ, ສະຖາບັນ ແລະ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ຂຶ້ນກັບກະຊວງ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ລະບຽບການວາງອອກ;
 • ປະເມີນຜົນການປະຕິບັດວຽກງານຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນປະຈຳປີ, ການຂຶ້ນແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານຂອງກົມໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ໂດຍສົມທົບກັບກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຂອງກະຊວງ;
 • ປະເມີນຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກໍ່ສ້າງໜ່ວຍພັກປອດໃສ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ໜັກແໜ້ນ ຂອງບັນດາໜ່ວຍພັກທີ່ຂຶ້ນກັບອົງຄະນະພັກກະຊວງ ແລະ ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງແຜນການແລ້ວຈາກຄະນະພັກກະຊວງ;
 • ບຳລຸງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກວດກາ ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກ ງານລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ໃຫ້ທົ່ວເຖິງ;
 • ຄຸ້ມຄອງວັດຖຸອຸປະກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆຂອງກົມ ຕາມຂໍ້ກໍານົດຂອງກະຊວງ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພັກກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານກວດກາກະຊວງ.
 • ສະເໜີຄະນະພັກ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານກວດກາກະຊວງ ເພື່ອພິຈາລະນາຕົກລົງດຳເນີນການກວດກາການຈັດຕັ້ງ ພັກ-ລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄວາມຮັບຜິດ ຊອບກະຊວງ;
 • ສະເໜີລັດຖະມົນຕີອອກລະບຽບ, ຄໍາສັ່ງ, ບົດແນະນໍາ, ແຈ້ງການ ກ່ຽວກັບ ວຽກງານກວດກາຕາມຂະແໜງການຂອງຕົນ;
 • ສະເໜີຄະນະພັກ ແລະ ລັດຖະມົນຕີ ໂຈະ ຫຼື ຍົກເລີກນິຕິກໍາ,​ ນະໂຍບາຍ,​ ຂໍ້ກໍານົດຕ່າງໆຂອງກະຊວງ, ບັນດາກົມ, ຫ້ອງການກະຊວງ, ສະຖາບັນ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງວາງອອກ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ຄັດກັບແນວທາງລວມ, ກົດລະບຽບຂອງພັກ, ດຳລັດ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ກົດໝາຍຂອງລັດ;
 • ທວງເອົາເອກະສານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານກວດກາ ຈາກບັນດາການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ສົມທົບກັບກົມກອງ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ດຳເນີນການກວດກາການປະຕິບັດສິດ ແລະ ພັນທະຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ກຳນົດ ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດຢູ່ສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ທີ່ຂຶ້ນກັບສິດຄຸ້ມຄອງຂອງກະຊວງ;
 • ປະສານສົມທົບກັບບັນດາກົມກອງສັງກັດກະຊວງ,​ ພະແນກການສາຍຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ,​ ບັນດາລັດວິສາຫະກິດ, ບັນດາກະຊວງ, ອົງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ບັນດາແຂວງ ໃນບັນຫາທີ່ພົວ ພັນກັບວຽກງານກວດກາ ເພື່ອປະຕິບັດສຳເລັດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດຂອງຕົນ;
 • ຮຽກປະຊຸມ, ໃຫ້ການແນະນໍາ,​ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ ແລະ ແຈ້ງຂ່າວບັນຫາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານກວດກາ;
 • ຮຽກເຊີນຜູ່ຕ່າງໜ້າການຈັດຕັ້ງ, ບຸກຄົນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການກວດກາເຂົ້າພົບ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນ ດວ້ຍປາກເປົ່າ, ເອກະສານ, ຫຼັັກຖານຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ການກວດກາ, ​ອະທິບາຍຊີ້ແຈງຄວາມເປັນມາ ແລະ ຄວາມເປັນຈິງທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສະເໜີຂັ້ນເທິງໃຫ້ເປົ້າໝາຍຢຸດເຊົາວຽກງານລັດຖະການໄວ້ຊົ່ວຄາວ (ຖ້າຈຳເປັນ) ໃນເວລາພວມດຳເນີນການກວດກາ;
 • ສືບສວນ-ສອບສວນເປົ້າໝາຍຕາມຄຳຮ້ອງ, ຄຳສະເໜີ, ຄຳຮ້ອງຟ້ອງ-ຮ້ອງທຸກ, ບັດສົນເທ ຫຼື ຈົດໝາຍລາຍງານເຫດ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂະແໜງການ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ;
 • ແຈ້ງຜົນການກວດກາ ແລະ ມາດຕະການແກ້ໄຂ້ທີ່ຂັ້ນເທິງໄດ້ຕົກລົງແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ພ້ອມທັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຕົກລົງດັ່ງກ່າວຢ່າງເຂັ້ມງວດ;
 • ຄຸ້ມຄອງ, ນໍາໃຊ້ງົບປະມານ ແລະ ຊັບສິນຕ່າງໆໂດຍສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການວາງອອກ;
 • ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນຳສະເໜີການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ, ແຕ່ງຕັ້ງ, ຍົກຍ້າຍ, ປົດຕຳແໜ່ງ, ບຳລຸງ, ກໍ່ສ້າງ, ບັນຈຸ, ສັບຊ້ອນ, ປະຕິບັດວິໄນ ແລະ ນະໂຍບາຍໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນພາຍໃນກົມ ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ແລະ ລະບຽບການວາງອອກ;
 • ປະຕິບັດສິດອື່ນໆ ຕາມການມອບໝາຍຂອງຄະນະພັກກະຊວງ, ລັດຖະມົນຕີ ແລະ ປະທານກວດກາກະຊວງ.

3. ໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາ

 1. ພະແນກສັງລວມຂໍ້ມູນຂ່າວສານ;
 2. ພະແນກກວດກາພັກ;
 3. ພະແນກກວດກາລັດ-ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ;
 4. ພະແນກຄົ້ນຄວ້າຄໍາຮ້ອງ-ຄໍາສະເໜີ;

4. ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຂອງກົມກວດກາ

5. ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ເບີ​ໂທ: 021 415807

X