• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອບການຮ່ວມມື ແມ່ນໍ້າອາຣິຍະວະດີ-ເຈົ້າພະຍາ-ແມ່ນໍ້າຂອງ(ACMECS)

ໃນວັນທີ 14 ມິຖຸນາ 2018 ກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ສົ່ງຜູ້ຕາງໜ້າຂອງຕົນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຂອບການຮ່ວມມື ທາງເສດຖະກິດບັນດາປະເທດສາມສາຍນໍ້າອາຣີຍະວະດີ-ເຈົ້າພະຍາ-ແມ່ນໍ້າຂອງ (ACMECSCEO Forum) ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂື້ນຢູ່ທີ່ບາງກອກ ປະເທດໄທ. ໃນກອງປະຊຸມເສວະນາຄັ້ງນີ້ທ່ານ ປອ ດາວວົ ງ ພອນແກ້ວ, ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບ່ໍແຮ່ ໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບັນດາກາລະໂອກາດ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນການເຊື່ອມໂຍງດ້ານລະບົບສາຍສົ່ງໄຟຟ້າແຮງສູງລະຫວ່າງກຸ່ມ ປະເທດສະມາຊິກ AC -MECS. ໂດຍລວມແລ້ວການເຊື່ອມໂຍງຈະເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນການສ້າງໂຄງລ່າງພື້ນຖານ ການແລກປ່ຽນພະລັງງານ ໄຟຟ້າໂດຍສາມາດນຳໃຊ້ທ່າແຮງແຫຼ່ງຜະລິດໄຟຟ້າຂອງແຕ່ລະປະເທດຢ່າງໝັ້ນຄົງ ແລະ ມີປະສິດຕິຜົນສູງສຸດຫຼຸດຜ່ອນຄ່າສີ້ນ ເປືອງໃນການນໍາເຂົ້າແຫຼ່ງເຊື້ອເພີງຈາກຕ່າງປະເທດເປັນຕົ້ນນໍ້າມັນ ແລະ ອາຍແກັສ ພ້ອມກັນ ສົ່ງເສີມນຳໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນສາຍເຫດທີ່ພາໃຫ້ໂລກຮ້ອນຂື້ນ. ແຕ່ການເຊື່ອມໂຍງດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນກຸ່ມ ຕ້ອງມີການຮ່ວມມືກັນເພີ້ມຂື້ນຢ່າງແຂງແຮງເພື່ອພ້ອມກັນເປັນເອກະພາບດ້ານລະບຽບ ຫຼັກການ ມາດຕະຖານເຕັກນິກດ້ານການວາງແຜນກໍ່ສ້າງໂຄງການສາຍສົ່ງ ແລະ ກົນໄກລາຄາເປັນຕົ້ນ. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂື້ນຄູ່ ຂະໜານກັບກອງປະຊຸມສຸດຍອດ AC -MECS ຄັ້ງທີ 8 ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຂອງລັດຖະບານໄທ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມນີ້ ແມ່ນກ່ຽວ ກັບຍຸດທະສາດການຮ່ວມມືທາງເສດຖະກິດບັນດາປະເທດສາມສາຍນໍ້າອາຣິຍະວະດີ-ເຈົ້າພະຍາ-ແມ່ນໍ້າຂອງ (Ayeyawady – ChaoPhraya – Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ຊ່ຶງຖືກກ່ໍຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2003 ລວມມີ 5 ປະເທດສະມາຊິກຄື ກຳປູເຈຍ, ສປປ ລາວ, ມຽນມ່າ, ຫວຽດນາມ ແລະ ປະເທດໄທ. ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເພື່ອເອກະພາບວາງແຜນແມ່ບົດ 5 ປີ ແຕ່ 2019 ເຖິງ 2023 ການເຊື່ອມໂຍງດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ມີຄວາມລ່ຽນໄຫຼກົມກຽວ ແລະ ຍືນຍົງຢ່າງແທ້ຈິງ.

X