• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປີດເຜີຍ! ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍ ຈະປິດການຂຸດຄົ້ນໃນປີ 2020.

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເປີດເຜີຍ! ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍ ຈະປິດການຂຸດຄົ້ນໃນປີ 2020.

ທ່ານ ປອ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມສະພາເທື່ອນີ້ ວ່າ: ນັບແຕ່ປີ 1990 ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານໄດ້ເປີດກວ້າງການລົງທຶນໂດຍອະນຸມັດໃຫ້ຜູ້ລົງທຶນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດມາລົງທຶນເຂົ້າໃສ່ການພັດທະນາແຮ່ທາດ, ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນມີທັງໝົດ 229 ບໍລິສັດ ທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກລັດຖະບານ.

ໃນນີ້, ດຳເນີນການຊອກຄົ້ນ-ສຳຫຼວດ ມີ 96 ບໍລິສັດ, ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ 52 ບໍລິສັດ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດ ມີ 81 ບໍລິສັດ. ປະເພດແຮ່ທາດທີ່ເຂົ້າສູ່ການຂຸດຄົ້ນ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ທັງໝົດ 18 ແຮ່ທາດເຊັ່ນ: ແຮ່ຄຳ, ເງິນ, ທອງ, ກົ່ວ, ຊືນ, ສັງກະສີ, ອັງຕີມອນ, ຖ່ານຫີນ, ບາຣິດ, ຫີນກາວ, ຫີນປູນ, ບົກຊິດ, ເກືອໂປຕາສ, ເກືອກິນ, ດິນໜຽວ, ໂບຣມ. ສ່ວນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນອະນຸຍາດໃຫ້ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຜະລິດແຮ່ທາດຂະໜາດນ້ອຍ ມີຈຳນວນ 443 ບໍລິສັດ, ດຳເນີນການຂຸດຄົ້ນ 21 ປະເພດແຮ່ທາດ.

ຕະຫຼອດໄລຍະ 10 ປີຜ່ານມາ (2005-2015) ບັນດາບໍລິສັດສາມາດປະຕິບັດພັນທະທາງດ້ານການເງິນໄດ້ປະມານ 1.89 ຕື້ ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນີ້ພົ້ນເດັ່ນແມ່ນປິ2011 ໄດ້ 292 ລ້ານໂດລາ ແລະ ປີ 2012 ໄດ້ 293.6 ລ້ານໂດລາ. ໃນປີ 2015-2016 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ຈຳນວນ 136ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ລາຍຮັບຈາກຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຈະຫຼຸດລົງເປັນລຳດັບ, ໃນປີ 2016-2017 ຄາດຄະເນລາຍຮັບຈະຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າ 2 ໂຄງການໃຫຍ່ (ໂຄງການຄຳ-ເຊໂປນ ແລະ ໂຄງການຄຳ-ທອງພູເບ້ຍ) ເຂົ້າສູ່ໄລຍະທ້າຍຂອງການຂຸດຄົ້ນ ແລະ ເຂົ້າສູ່ການປິດບໍ່ແຮ່ ໃນລະ ຫວ່າງ ປີ 2020-2021 ແລະ ລາຄາແຮ່ທາດກໍ່ຫຼຸດລົງ.

ໃນນັ້ນ ບໍ່ຄຳເຊໂປນ ແລະ ພູເບ້ຍ ຈະປິດການຂຸດຄົ້ນໃນປີ 2020.

 

ທິ່ມາຂອງຂໍ້ມູນ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

X