• 021 413000

Search
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type

ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່

Ministry of Energy and Mines

ກອງປະຊຸມຝຶກອົບຮົມ ການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ວິໄຈແຮ່ເມັດໜັກ

ໃນວັນທີ 3 ກໍລະກົດ 2018 ເວລາ 8:30 ທີ່ກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ມີພິທີເປີດ ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການເກັບຕົວຢ່າງແຮ່ເມັດໜັກ ແລະ ວິໄຈແຮ່ເມັດໜັກຈາກແຮ່ຊາຍ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ຄູນເພັດ ແສງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ; ເຊີ່ງມີຜູ້ຝຶກສອນມາຈາກກົມຊັບພະຍາ ກອນທໍລະນີແຫ່ງຣາຊະອາ ນາຈັກໄທຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ມີວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມຈາກກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດພ້ອມດ້ວຍ ຜູ້ຕາງໜ້າຈາກພະແນກ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ວິທະຍາໄລເຕັກນິກສັບພະວິຊາ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ. ຈຸດປະສົງ ແລະ ເປົ້າໜາຍໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ກໍ່ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ວິຊາການຂອງກົມທໍລະນີສາດ ແລະ ແຮ່ທາດ ກ່ຽວກັບການເກັບຕົວຢ່າງແຮ່ຊາຍຕາມລຳນ້ຳແລ້ວນຳມາວິໄຈຫາແຮ່ເມັດໜັກ, ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຖອດຖອນບົດຮຽນໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ; ໃນການຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽນຮູ້ທາງດ້ານພາກສິດສະດີ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງໄປພ້ອມໆກັນ ໂດຍໄດ້ມີການສອນສິດສະດີເບື້ອງຕົ້ນໃນການຈຳແນກແຮ່ເມັດໜັກເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮຽນຮູ້ ກ່ຽວກັບ ຄຸນລັກສະນະທາງດ້ານຟິຊິກ, ເຄມີ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຕ່າງຂອງແຮ່ເມັດໜັກ. ສ່ວນພາກປະຕິບັດແມ່ນໄດ້ລົງພາກສະໜາມເພື່ອເກັບຕົແຮ່ເມັດໜັກທີ່ຫ້ວຍສັງເຊີ່ງນອນຢູ່ໃນບ້ານກ້ອຍ, ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຈຸດປະສົງການເກັບຕົວຢ່າງໃນຄັ້ງນີ້ເພືຶ່ອຢາກໃຫ້ຮຽນຮູ້ທາງດ້ານເຕັກນິກວິທີການຂອງການເກັບຕົວຢ່າງ ແລະ ໃຫ້ຮຽນຮູ້ທີ່ມາຂອງແຮ່ເມັດໜັກ. ໃນວັນທີ 04/07/2018 ແມ່ນໄດ້ນຳຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາຈາກພາກສະໜາມເຂົ້າມາປຸງແຕ່ງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດທີ່ຕ້ອງການ ສ່ວນວິທີປຸງແຕ່ງນັ້ນເພີ່ນໄດ້ສອນກ່ຽວກັບການໃຊ້ຕາໜ່າງເຂີງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂະໜາດຕາມຄວາມຕ້ອງການ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ນຳຕົວຢ່າງທີ່ຜ່ານຕາໜ່າງເຂີງມາແບ່ງອອກເປັນ 4 ສ່ວນ ແລ້ວເອົາສ່ວນທີ່ກົງກັນຂ້າມມາປະສົມກັນອີກສ່ວນທີ່ເຫຼືອແມ່ນເກັບມ້ຽນເຮັດແບບນີ້ເລື້ຍໆຈົນກ່ວາທີ່ຈະໄດ້ປະ
ລິມານທີ່ຕ້ອງານ, ສ່ວນວິທີປຸງແຕ່ງທາງເຄມີແມ່ນອີກວິທີໜຶ່ງທີ່ໃຊ້ໃນການແຍກແຮ່ກົ່ວອອກຈາກແຮ່ອື່ນ
ເນື່ອງຈາກວ່າແຮ່ກົ່ວມີລັກສະນະຄ້າຍຄືກັບແຮ່ອື່ນ ສະນັ້ນຈຶ່ງຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ວິທີປຸງແຕ່ງທາງເຄມີເຂົ້າໃນການ
ແຍກແຮ່ກົ່ວ, ໃນວັນທີ 05/08/2018 ໄດ້ມີການສຶກສາກ້ອງຂະຫຍາຍເພື່ອແຍກແຮ່ເມັດໜັກອອກຈາກກັນຜູ້ເຂົ້າ
ກໍ່ສາມາດຈຳແນກແຮ່ໄດ້ ແລະ ມີການບັນທຶຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆຂອງແຮ່ເມັດໜັກຫຼັງຈາກທີ່ສຶກສາດ້ວຍກ້ອງ
ຂະຫຍາຍແລ້ວ ທາງຄູຝຶກກ່ໍໄດ້ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຝຶູກອົບຮົມລາຍງານຜົນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ປະຕິບັດຕົວຈິງຕໍ່ທ່ານປະທານ, ທ່ານ ຄູນເພັດ ແສງສີ ຮອງຫົວໜ້າກົມທໍລະນີສາດ ແລະແຮ່ທາດຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການມອບຂອງທີລະນຶກໃຫ້ແກ່ຄູຝຶກຈາກກົມຊັບ
ພະຍາກອນທໍລະນີແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ມີການຖ່າຍຮູບລວມເພື່ອເປັນທີ່ລະນຶກ.

X